Ukuhluzwa kwengwalo

23 May, 2024 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ugwalo: Emfuleni Wezinyembezi olwalotshwa ngu Ezekiel S K Hleza Silokhu siqhubeka ngesahluko sethu sesithathu. Lapho esicine khona imuli ezimbili sezilungela ukuyavakatshela abazalwane bazo endaweni yaseWha Wha. Ngemva komthandazo oyinqaba baphakama bangena indlela wayinyathela umfundisi eyinqanda ngomqanso lango mehlelo.

Kwathinje kutshaya ihola lokuqala emini yathi ntsi egedini leWha Wha umfundisi wabonakala esekhuluma lomlindi wenkamba owayesentubeni. Yindawo eyayilindwa ngelihlo lokhozi, wonke umuntu ofikayo kwakumele azakale, kwakumele njalo azichaze kube njalo ngowamukelekileyo ngaleso sikhathi.

Umlindi wesango walaya umfundisi ukuthi baqonde kwelinye nje lamahofisi okwakucaca babebanengi abantu ababelindile kuleyo ndawo. Baqonda lapho-ke bemukelwa lipholisa labamhlophe elaligqoke liphelele. Bahlala ezihlalweni ngenhlonipho yonke ababelayo umfundisi wethula udaba ababehamba ngalo.

Umphathi wehofisi-ke laye wayezibonela ngawakhe amehlo ukuthi omama laba kwakusobala nje ukuthi ngomama abazithobileyo kanti-ke kwakuvelela ngaphi ukuthi babengamakhosikazi amadoda ayekhangelwa njengezikliwi.

Ngeqiniso lonke siyawazi amadoda okukhulunywa ngawo lapho, ngabantu ababezithobile amadoda ayesesaba inkosi behlonipha kakhulu ukuba sendlini yenkosi kwathi-ke ngokwehlelwa liyezi elimnyama bazithola sebephakathi kwalobunzima obungakhulumekiyo.

Kunjalo-ke empilweni, umuntu waziwa ngendlela ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo kodwa kukodwa qha okuliqiniso ngaye. Siyafunda njalo ukuthi phandle lapha banengi abafela amafufu njengegundwane isandla sabo singathintananga ngitsho lesici esikhona.

Sekuphakathi nje kwengxoxo umphathi wehofisi ufikelwa ngumoya oguqukileyo ngelithi mhlawumbe nje labesifazana laba zinyoka ezihuba ngezisu ekhukhumala ngenzondo.

Esinye isifundo esihlangana laso lapha, ngesithi ngenzondo umqondo uyagcwalelwa. Lapho okubusa khona inzondo ethile umuntu wakhona usuka engenelisi lokuthi acabange ngenye indlela kumbe abone ubufakazi obuthile kanye leqiniso elithile phakathi komumo akhangelane lawo.

Umphathi wenkamba lo akabazi ngempela abesifazana laba ayebhekene labo, yena wazi lokhu okuqondiswa yinzondo yakhe esuke njalo yamgabhela ukuthi angabe esabona okuseceleni kwalokho akukholwayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds