Ukuhluzwa kwengwalo

16 May, 2024 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ukuhluzwa kwengwalo: Ophezulu Stinta
Ugwalo: Emfuleni wezinyembezi olwalotshwa nguEzekiel S K Hleza

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngogwalo lwethu lwezinyembezi. Sicine uDelimpilo ethunywe emavinkilini ukuyathenga isepa yokuhlamba impahla zabo njengemuli eyayikhangelele ukuthi iyevakatshela uyise entolongweni. Kwaku ngasumsindo omncinyane owawulapha emavinkilini, isiqokoqela sendaba ingxoxo eyayisegudwini kwakuyiyo le eyombangazwe. Emavinkilini lapha sinanzelela ukuba khona kukaZibunu zenkukhu.

Lesi kwakuyisizwe seNkosi nje kodwa-ke okusitshengisa ukuthi abantu abamnyama babesenelisa nje ukwamukelana bodwa bahlalisane kungabi ndabazalutho. Kukhona nje okwakuhamba kudale umehluko njengokuqhutshwa kwamasiko okuyikho okusikhumbuza njalo ngamasiko asehambe axubana ezigabeni ezithile phakathi kwemihlobo yabantu.

UZibunu zenkukhu lo aze aphiwe igama leli wabonakala ngokweqela esitsheni sikaninazala esengodobha iqolo lenkukhu, yikho lapho okusukela khona ibizo lakhe leli. Kusobala ukuthi yena lapho ayevela khona kwakungazili lokho akwenzayo, kwakuyinjayelo nje.

UMaMoyo wayeselinde wadela mpela uDelimpilo elokhu engaphendukanga emavinkilini. Wafica unina eselinde waze wadela. Wazigeza-ke uDelimpilo ngelithi wayephuziswe ngamaxhegu angoZibunu zenkukhu. Laye kusobala ukuthi isifuba sakhe sasidikiza, wayezwe udaba olwamhlaba umxhwele wabona laye kufanele ukuthi axoxele unina.

Wabuza-ke kunina ukuthi wayekwazi na ukuthi umntakaMakhombela wabhubha ufa nje kudutshulwana lamabutho abamnyama ayevelela eZambia. UMakhombela lo kwakungumlungu owayephethe ezamabhizinisi esigabeni kukanti wayeyingcitshi elolwazi olubanzi ngokwezempi.

Elikamdali elingaphuthiyo lahamba laze lafika. Lalilihle licwethule lasebukhweni bezinja, inyoni lazo zihlabelela ingoma yazo emnanjana. Kwakulilanga lapho imuli ezimbi ezazivakatshela khona oyise eWha Wha.

UMaNyathi wahle wavuka ngovivi losapho lwakhe bayalinda koMaMoyo lapho imota eyayizabathathela khona, balinda bendawonye amaphaphu egilana lezifuba zigigana ngoba lokhu ababebhekene lakho kibo kwakuliphupho ababengalikholwa. Basebeze badela nje ukuthi babengaphinda bahlangana labazalwane babo. Yafika imota eyayizobalanda ihamba ngomfundisi weManama. Phambi kwakho konke bengakahambi bangena endlini baqala bathandaza. Lokhu kusikhomba njalo ekuqakathekeni kwenkolo zabantu ezitshiyeneyo.Inkolo yindikimba emqoka egwalweni lapha.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds