Ukuhluzwa kwengwalo

02 Dec, 2021 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Izingwalo

uMthunywa

Wangithembisa lami:  I. N Mpofu
Sihlangana loSolakele evukela eFredi ngelanga langoLwesithathu, okwathi nje ilanga lisithi chatsha wayesevele esephundle amazolo, esekude, engoyathenga impahla ezithile.

Wayevunule okwenina njalo ehloniphile njengenkosikazi yomuntu okokuthi lombonayo wayembheka ngelihloniphayo. Wathenga-ke akuthengayo uSolakele wabambisana indlela labakoNdlela baze behlukana entabeni zeMhlolweni.

UPhawundi kusobala ukuthi wayesembonile uSolakele ezitolo, kwathi-ke ngemva kokuthenga kwakhe igwayi wasuka ngesimnyama esiya enkosini yabo enguMlahlwa.

Ngesikhathi uPhawundi efika kuMlahlwa, wamthola evele amehlo esebomvu gebhu esevuke isilo seganga.

Okungathi kwathoba inhliziyo yeganyana leli yikuzwa ukuthi uSolakele wayesemavinkilini njalo  kazange ananzelele ukuthi uPhawundi lo wayesembonile.

Wayengasadingi lokuzwa izinto ezinengi wayesejahile okwamagama uMlahlwa, ebonga njalo kuPhawundi ngokumphathela indaba ezinhle kangaka evele wayedinga uSolakele ngamehlo abomvu agebhu.

Latshelela iganyana elinguMlahlwa  selivele linukelwa yinyama emakhaleni. Lacandama iganyana, lathula zwi lamelela ukudlula kukaSolakele endleleni.

USolakele wayesebona nje ukuthi ekhaya kwasekuseduze, wezwa efikelwa liculo lokubonga, edumisa iNkosi, duku duku nje engakayiqedi lengoma yakhe iganyana labe selimeqele.

Share This:

Sponsored Links