Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu

27 May, 2021 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu

uMthunywa

Siqhubeka ngogwalo lwethu lapho esitshiye khona kumnandi emtshadweni sekufiwa okwamagama. Besilokhu siqhubeka ngokuqhutshwa komtshado, sifunda ngezigaba ezitshiyeneyo zokuqhutshwa komtshado weSiNtu, ohlangene njalo lesiKristu.

Besinanzelela inguquko ezithile ngendlela imitshado esiqhutshwa ngayo kulezinsuku. Imitshado yayizolo ibinikwa isisindo kakhulu, yibukhona bezalukazi kanye lamaxhegu, obekuyibo ababenika isithunzi bezimazisa umthimba, yibo njalo abebehamba phambili endimeni yokulaya abatshadayo.

Lapha siqhubeka lelanga lomtshado sinanzelela ukuthi, isikhathi ugwalo lolu olubhalwe ngaso bekuyisikhathi abantu abenengi bekude lenguquko.

Lokhu sikubona lapho sekudliwa, okunye ukudla kuphakulelwa emahlamvini okunye njalo emaxolweni, abantu abanengi bathi cwii emganwini owodwa kungabi ndaba zalutho.

Kulezinsuku abantu sebekhangelela kakhulu ngezempilakahle, lapho asebelokhophe lemikhuhlane ethile. Abantu sebelokuqhaphela okuthile ekudleni komphakathi.

Okunye esikunanzelela ngesizinda sogwalo lwethu, yimihlobo yemogido ebigidwa emtshadweni kaNyembezi loSolakele, izintombi zazitshitshimba uhlobo lomgido osuhambe wanyamalala kulezi insuku lapho imitshado esiphethwe yiziginci kanye lamakatali, lemigido thile yakulezi nsuku.

Sinanzelela lokuthi igudu lalitshaywa nje emphakathi kungabi ndaba zalutho, kodwa kulensuku umuntu obonakala nje etshaya igudu seyisephula mthetho, esibhekana lomthetho wenkantolo.

Share This:

Sponsored Links