Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu ngu Ophezulu Stinta

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu ngu Ophezulu Stinta

uMthunywa

SIQHUBEKA lodaba lwethu uSolakele esesemendweni wakhe, emzini omutsha ehlala labantu okwakudingeka ukuthi ahlale labo ngoxolo langomusa.

Abomuzi omutsha babembona njengomuntu ozithobileyo, labo bengakaze babe lomfanekiso opheleleyo ukuthi ungumuntu onjani. Sifunda njalo ngemvunulo kamalokazana umuntu owayehlonitshwa njengomama, wayegqoka ezinde ezivala amadolo kanye lemibala ekhanda abophe iqhiye.

Bekuzila ukuthi umalokazana ahambe nqunu, umzimba wakhe uphandle sibi samadolo lamahlombe akhe, kodwa kulezinsuku sinanzelela ukuthi abakulezi nsuku abasakhathali sebezihambela nje bengakhathali.

Ngokuhamba kwesikhathi sinanzelela ukuthi uSolakele waqala ukuncibilika laye wazizwa eseyingxenye yekhaya.

USolakele wayethanda okuSonile lakho kumthanda okwamagama, lokuthumeka kwakuthumeka lula kungumntwana olalelayo.

Ngelinye ilanga ngenhliziyo yothando, uSonile ubiza uNtombana ukuthi bayekukha isigangatsha bekhelela uSolakele. Kulapha ke esifunda khona ngobubi besithembo, imfundiso embi eyesithenjini ichithekela ebantwaneni, uNtombama wayesehle wafundiswa ngobandlululo ukuthi uSolakele wayengasuye wangakibo, kwakungadingeki ngitsho lokuthi amthande. Abantwana besithenjini bafundiswa ukunyeya bebancinyane lenzondo ihle ihlanyelwe phakathi kwabo.

Njengomuntu owayelayiwe ngakibo ngezinto ezithile, ziyaqala ukuvela kancane kancane. OkuSonile ngobumsulwa benhliziyo, wafika wanyenyezela uSolakele ngalokho ayekuzwe ngoNtombama. Ngamazwi abuhlungu ikakhulu umuntu engazi lokuthi uzondelwani.

Share This:

Sponsored Links