Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: I.N Mpofu

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: I.N Mpofu

uMthunywa

Ophezulu Stinta
SIQHUBEKA ngesahluko sesihlanu, lapho esinanzelela khona ukuhlukunyezwa kwabantwana  ngezinga eliphezulu esithenjini. UMlahlwa simthola esehlala koyisekazi kanina.

Koyisekazi kanina lapha lakhona uqala ukukhathaza simbona engumfana otshayana labanye nsukuzonke, engumntwana owayehlukumeza abanye abantwana. Udadewabo kaMgodi simbona laye esefika kusigaba sokukhalala engasanelisi ukumgcina uMlahlwa njengoba wayeyisilo nje egumeni.

UMlahlwa wabuyela ke koyisemkhulu esekhulile engumntwana olethambo, wakhula umzimba wakhula kanye lobuqholo. Kwathi lapho eseleminyaka elitshumi lanhlanu waya ngena umsebenzi emlungwini eFredi, umsebenzi wakhe wawungowokuthelela imibhida lamaluba abuye njalo aholele inkukhu.

UMlahlwa wayesebenza okwamagama ekhuthele njalo ebamba masinya imisebenzi ayifundiswayo. Inkinga eyayihlupha uMlahlwa wayecaphuka masinya enjalo nje umona umhlezi ekhanda. UFredi wayelendodana nje elokulingana loMlahlwa loba yayimtshiye ngomnyaka owodwa, ingane yomlungu le yayidelela okwamagama ingakwazi  ukuphatha izisebenzi zikayise ngendlela eqondileyo, ingelayo ngitsho lenhlonipho yokuthi izisebenzi lezi zazindala kulaye.

Ngemini nje eyisithutha uMlahlwa ezithelelela yafika ingane yomlungu ngokudelela kwayo okujayelekileyo, yathuka uMlahlwa ngamagama amabi. UMlahlwa waqhubeka ngomsebenzi wakhe. Kwaphuma inkosikazi yomlungu layo izogcizelela ukuthi uMlahlwa kumele alalele ubasi omncane, kukanti nje uMlahlwa wayezisebenzela ezenzela umsebezi wakhe ngokuqondileyo, kodwa ke ngenxa yesikhumba esimnyama.

Share This:

Sponsored Links