Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: I.N Mpofu

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: I.N Mpofu

uMthunywa

Ophezulu Stinta
KUSAHLUKO sesihlanu, isihlokwana esithi Impisi izembathise esemvu. Lapha ke sinanzelela ukuthi yisikhathi uSolakele ayengasathakazeleli khona ukuhlala ngekhaya njengoba osowabo basebethole eyabo imizi.

Wenza iphutha elikhulu kakhulu uSolakele ngokucabanga ukuthi uMlahlwa laye wayezazibonela yedwa ukuthi akasamthandi. Yisifundo esimqoka kakhulu kwabesintwana kanye lamantombazana.

Ijaha liyatshelwa kucace ukuthi alisathandwa ukuze lalo libone indlela eyaphambili, ngoba kakusibo bonke abamukela ukwaliwa lokhu, kuyavuka izimpi kuqothuke uthuli, kuba lula ke ababili bayimele impi yabo ize idede baqhubekele phambili-ke nxa sebefike kusivumelwano sokuqamula ubudlelwano babo.

Siyambona ke uMlahlwa eqhubana lomngane wakhe uPhawundi elinye nje iginyambila elaphelelwa yibuntu kanye lomzwangedwa. Ngumngane ongelasiphiwo sokuqondisa omunye wakhe lapho elahleka, kodwa yena umfuqela phambili ukuthi aphambanise ngamandla.

Isifundo esikhulu, ekukhetheni abangane kuqakathekile ukukhetha abangane abakhayo, hatshi labo abasivumela kokubi.

Siyamuzwa uMlahlwa efunga ngempahla yakhe eyadliwa nguSolakele, isixwayiso emantombazaneni ukuthi amajaha kumnandi edliwa uthando lusatshisa, lidilika lentombazana ikholisa ukwamukela kodwa mhla uthando seluphelile, itshe seligaya ngomunye umhlathi kubanzima kakhulu.

Indaba yayisimsinda kakhulu uSolakele, esezidla izibindi mihla lamalanga kambe ebona umuntu eselesibindi sokumlanda emthonjeni, ekhuluma amagama ahlabayo, alenjongo yokuchitha kanye lokubulala.

Share This:

Sponsored Links