Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa . . .Umzila kawulandelwa

15 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa . . .Umzila kawulandelwa

uMthunywa

Siqhubeka lodaba lwethu lapho sihamba loMzila owayesephume kuzinhlungu ezinzima esesinde lasemlonyeni wesilwane. Laye nje wayeseqala nje ukuvakatshelwa ngabangane bakhe, abafowabo ayelabo empini.

Abantu abaNsundu abazibonela ngamabili uchuku lwamabhunu abalulibali, balifunda ibhunu baliqonda. Ngenhlanhla yamaswazi uMzila wayeselungiselwe incwadi zokuya kwelatshwa kweleBerlin lapho okwakukhangelelwe khona ukuthi ayeqondiswa umsipha owawuzonde okwamagama suyekele lomsebenzi wawo.

Abafowabo babemfisela ukuphila kanye lokusila phezu komsebenzi omkhulu ayewenzile, laye kwasekumtshiye nje engela mathe ezibuza imibuzo yokuthi kambe ngabe lokho kwakumfanele na.

Safika isikhathi esasilindelwe ukuthi aye esibhedlela saseBerlin. Kuleso sibhedlela wazizwa ephethwe okweqanda okwamagama. Odokotela bakuleso sibhedlela babephatheke okwamagama ngaye bemnakekela ngobunono obukhulu. Idolo lakhe lahlinzwa ngabaqeqetshiweyo babuya njalo balithunga.

Kwathi nje engakadlulisi inyanga ezimbili unyawo lwakhe lwaseluqala ukuzwa ubuhlungu umuntu angaluncweba, lokhu-ke kwasekutshengisa njalo ukuthi wayesephilile. Laye wayebona sengathi kwakuliphupho ukuthi wayesehamba ngenyawo zakhe zombili, wazizwa laye unyawo lwakhe seluvuma ukunyathela phansi, loba nje lwalulokhu lungakaqini.

Isizungu wayengasizwa ngitsho ngoba nsuku zonke wayephiwa iphephandaba ayelifunda nsuku zonke. Isibhedlela lesi sasimnika ukuphumula kwenhliziyo ngemva kwakho konke ayedlule kikho.

Akunanzelelayo nje kuphephandaba lesiJelimani elalilapho yikuthi ilizwe leZimbabwe lalisegudwini, umuntu wonke wayeliphethe lelogama wonke nje jikelele. Yayisegudwini nje ngenxa yokulwisana kwenkokheli zabalweli benkululeko kanye leziphathamandla zombuso weRhodesia.

Lapha-ke kwakuphoselwana inyoka ephilayo, sasingekho isikhathi sokuncengana, kwakuliwa ngamagama, kukanti nje kwakuyimpi yamadoda. Inkokheli zabalweli benkululeko zazikubeka sobala ukuthi nxa kwakusehlula ukuthi bazwisisane babezimisele ukuthi bahlome futhi ngokufanayo bahlomise ibutho labo kubuyelwe egangeni.

Share This:

Sponsored Links