Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

INDIKIMBA zogwalo, zingumnkantsho wokupheleliswa kanye lokugcwaliswa kogwalo. Ngokunanzelela abalingiswa abatshiyeneyo kanye lezenzo zabo okuyizo eziqukethe umnkantsho wendaba lapho esinanzelela khona ukugcwalisiswa kwendikimba ezitshiyeneyo. Indikimba emqoka phezu kwazo zonke yindikimba yempi.

Ugwalo lwethu luvula ngayo impi lapho esihlangana khona labafo abasehlome baphelela, bezinikele ukungena amahlathi ngenhloso yokuyakhulula isizwe esabaNsundu.Umumo phakathi kwemizi wawunqumile kungatshengisi isimo esasithakazelelwa yizakhamizi zonke, lasemasimini lapha kwakukhanya kuthule cwaka, izakhamizi zazingelawo amandla okuyangena emasimini, izakhamizi zazingelaso njalo isibindi sokuyangena emasimini balime zona lenkomo lezo zazinqandeka yini emadlelweni azo. Umumo wempi wavela nje wamisa ukuphila ebantwini. Pho-ke nxa abantu bengasalimanga babezaphephela ngaphi, impilo yomuntu oNsundu yona-ke yayigxile kunsika engamasimu. Izakhamizi zaziphakathi kokuthithibala zingazi ukuthi lapho zithe zaphuma zayangena emasimini, zazizahlaselwa yisiphi isitha njalo sivelela ngaphi.

Amabutho abamhlophe ayengamfuni lokuthi tshazi umuntu omnyama wayehlukuluzwa ngendlela eyayizwisa usizi, okwakusenza nje babemadolo nzima lokuthi babuyele kumbe bakhumbule ukuyangena endimeni loba inhliziyo yayifisa, ukwesaba kokuhlaselwa kwabakhathaza kakhulu.Indikimba yempi siyibona njalo iyileyo eletha indlala phakathi kwezakhamizi lazo ezazivele zingelakuthula ngitsho lakancane, zingelakho ukuhlala zithabile.

Share This:

Sponsored Links