Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

Siqhubeka lomlingiswa wethu uMaZondo owesifazane owayelesibindi sesilwane. Sinanzelela isibindi sakhe esasingajayelekanga lapho bethola uMzila, bemgezisa amanxeba ayefutha okwamagama. 

UMzila simbona egomela, engulowo njalo ohlaba umkhosi okwakungethusa lodlulayo. Ukuthi indoda endala yayihlaba umkhosi ongaka yindaba, eyayidliwa yini. 

Wayebamba eqinisa engethuswa ngamandla endoda eyayizama ndlela zonke ukuphunyuka kulobu buhlungu obungaka.

UMaZondo kuyavela njalo egwalweni lapha ukuthi wayephana. 

UMzilakawulandelwa uvuma ngowakhe ukuthi wayengasweli lutho ezandleni zikaMaZondo, wayengelayo inhliziyo yobugovu leyo kuncitshana ngelithi mhlawumbe wayengela buhlobo lesihambi lesi esasihlala esiphaleni. Wayekhululekile emsiza ngakho konke ayekudinga. 

Okunye njalo sinanzelela ukuthi uMaZondo ngumuntu owayelamaphaphu ahlezi phansi, lokhu sikubona ngobusuku lapho uMzila emcela ukuthi aluba kwakungedlula abanye bakhe wayefisa kakhulu ukukhulumisana labo mhlawumbe kwakungavela icebo lokuthi athole usizo ngonyawo olwaseluziqandela okwamanzi omfula lungasagijimi ngitsho gazi. 

Ngalelo langa uMzila ukhupha okusenhliziyweni yakhe ngelithi wayengafisi ukuthi ambizele amanqe ekhaya. 

UMaZondo laye wayekwazi okwakungamehlela lapho isitha sesithe safica ukuthi wayegcine uMzila, kodwa ulalelisisa nje epholile engathi ngumuntu lowana owayengayesabeli ngitsho impilo yakhe.

Share This:

Sponsored Links