Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

05 Dec, 2019 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

Silokhu siqhubeka sihlaziya izimilo zale ndoda eyisiqwabalanda okwamagama. Indoda eyanikela ngomphefumulo wayo, yanikela njalo ngakho konke okwakungokwayo ukuze ikhulule ilizwe leZimbabwe, ukuze ikhulule impilo yabantu abansundu.

UMzilakawulandelwa simbona elesibindi esesabekayo, lapho besaqhubeka kanye labangane bakhe ngohambo bahle babizwe ngamanqe, kucace ukuthi kukhulu obabezakubona.

Bayazithela phezu kwesidumbu somunye wabo esasesisesimeni esibi kakhulu okokuthi lomuntu olenhliziyo encinyane wayengeke vele nje akhangele isidumbu leso sesiphihlika impethu, inyamazana zasendle sezitopole amehlo la kwaba ngokunye. Simbona eguqa kuleso sidumbu sikuleso simo, ukuze acwayisise ukuthi ngempela ngempela lo vele kwakungubani.

Ubufakazi obatholakala lapho bakhomba ukuthi indoda le kwakungomunye wabo owayethe waphangalala endleleni. Abalweli benkululeko laba babelolwazi olukhaliphileyo, sikubona lokhu ngokunanzelela umhlobo wombhobho owawuduze lesidumbu lesi, ngokukhangela nje kwahle kwabasobala ukuthi lo kwakungomunye wabo, yikho okwabafuqa ukuthi bacwayisise kabanzi njalo ukuze babe lesiqiniseko esipheleleyo.

Kakulamuntu obonakala echila amakhala ebalekela kude le, kodwa sibabona bewachila besiya kuso isidumbu lesi. Kugcizelelwa isibindi esasikhona, babengesabi ngitsho lokuthi isitha esasibulele indoda le mhlawumbe sasingabe siseduze sithiye, kumbe selusile ukuthi ngubani owayezafika eduze lapha ukuzokhangela isidumbu lesi, kuhle vele zisuselwe amanqe.

Ngumlingiswa njalo owayelobuntu. Isidumbu lesi abazange babelendaba lokuthi sasesivele sonakele kodwa ngokuphazima kwelihlo bagebha bazama okusemandleni ukuthi basilondoloze, masinyane njalo badlulela phambili.

Share This:

Sponsored Links