Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SESISEMAPHETHELWENI ogwalo lwethu, uhambo olude okwamagama olwahanjwa nguMzila.

Wadlula ezigabeni ezinzima wadlula phakathi kobuhlungu bonke, wanikela ngomphefumulo wakhe langomzimba wakhe wonke uphelele, konke lokhu wayekwenzela ukukhulula ilizwe lakibo, wayekwenza ngothando lwabafowabo kanye lokuzinikela eveza uthando lwesizwe sakibo ekhalela inkululeko yesizwe sabaNsundu.

USethekele yena-ke wayebe lenhlanhla yamaSwazi ngoba wayesebizelwe ukuyafundela izifundo zobudokotela elizweni laseRomania.

Ngumlingiswa njalo esimbona ethola umvuzo omfaneleyo njalo omenelisayo ngakho konke akwenzileyo empilweni.

Lokhu kwenza sinanzelele ukuthi kuyimvelo empilweni ukuthi abantu bathola imivuzo etshiyeneyo empilweni, abanye ngemva kokuzimisela lokuzinikela abatholi ithuba lokuzibula ngokuzinikela kwabo, bayedlula masinyane emhlabeni bengatholanga lezithelo zomsebenzi wabo.

Konke lokhu sifunda ukuthi kuyikugcwaliseka kwempilo, yikuphelela kwempilo nxa konke kuqhubeka ngaloluhlobo.

UMzilakawulandelwa laye ngomunye othola umvuzo wakhe wokuzinikela, nguye osele lethuba lokuncinda kanye lokuzwa ubunandi bempilo kaZibuse ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selikhululekile. Kwakuzakuba yinjabulo enkulu kakhulu kwabanengi elizweni, abantu basebezakwakha imizi yabo eyayibhidlizwe yisitha, loba kwakungalula ukwenza lokhu kodwa-ke kwasekulithuba lokuzibutha lokuziqoqa nje kuzo zonke izinhlungu ababedlule kuzo.

Share This:

Sponsored Links