Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

31 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

Siqhubeka ngodaba lwethu lapho okwasekumelelwe impendulo, umuntu onsundu eselinde impumela yethemba lakhe. UMzila kawulandelwa simbona engonkeme owangaphansi ngemva kokubona isimanga ayengasikhangelelanga laye ukuthi adibane laso empilweni yakhe.

Wayesebone isithandwa senhliziyo yakhe. Wethuka kakhulu ukubona uSethekele ngemva kokulahlekelwa lithemba. Ayagcwaliseka amazwi athi abake babonana bayophinda babonane futhi. Bangana ngothando ngemva kwesikhathi eside. 

UMzila wambona esemuhle okuphindiweyo wazizwa uthando olutsha luvuka ngaphakathi kwakhe okusilethela indikimba yothando oluphakathi kwabantu abathandanayo.

USethekele wambuza ngonyawo lwakhe ukuthi wayesesizwa njani. Laye-ke wazisa isithandwa sakhe ukuthi unyawo lwaselungcono njengoba wayesesenelisa ukunyathela njalo selusizwa ubuhlungu okutshengisa ukuthi wayesele mpilo, lwaseluphila.

Yena-ke uSethekele laye wayesengcono, wathola ukwelatshwa elizweni laseBotswana, okwaseku mhlupha kuphela nje yikukhathazeka ngesithandwa sakhe ayengasakwazi laye ukuthi babezaphinda babonane yini.

USethekele yena wayelokhu eqhubeka ngezifundo zakhe kazange adele kodwa waqhubekela phambili ngokuziphakamisa empilweni. Ngalokhu-ke sifunda ukuthi empilweni akulahlwa mbeleko ngokufelwa, loba kwakukunengi okwakumhlasele kazange adele okunye okwakungathuthukisa impilo yakhe. Bakhangelana ngothando oluzikileyo bazizwa bevuseleleka ethandweni lwabo.

Share This:

Sponsored Links