Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho esatshiya khona uMzila laye eselindele ukuzwa ngokhetho lwelizwe leZimbabwe, lilanga lapho umuntu oNsundu ayeselindele khona ukuthi athole inkululeko yakhe.Wayesezimisele ngokupheleleyo ukuthi laye abeyingxenye yenkululeko. Wayidlala eyakhe indima ngokupheleleyo, wayilwa impi itshisa ivutha, wanikela ngempilo yakhe. Kwakuzamnika ithuba elihle kakhulu ukuthi laye abone izithelo zokuzinikela kwakhe.Isivumelwano esasiqhutshwa kwelaseLancaster ngaseBhilithani sasesifika emaphethelweni loba nje kwakusobala kwababonayo ukuthi isinqumo sakhona sasingahambelani lentando kazulu, uzulu owayengumuntu omnyama. Ngaleyo mini-ke elokhu elinde impumela wazizwa ebanjwa yibuthongo ngendlela laye engayejayelanga Bamthatha bamusa kude le, uthe nje elokhu efile phakathi kobuthongo wezwa enyikinywa. Wavuka wabona eceleni kwakhe kulomongikazi, wananzelela njalo ukuthi kwakulomama owayeseceleni lapha,  esakhangelisisa wananzelela ukuthi kwakungumuntu ayengamlindelanga ukumbona kuleyo ndawo ngaleso sikhathi.

Ubuthongo bonke ayelabo bathi dlwe wazizwa nje laye sengathi ulahlekelwa zingqondo kancane. Umongikazi wamazisa ukuthi wayedingwa ngowesifazana lowo ababelokhu bekhangelene ngamehlo kunzima nje lokuthi bavule imilomo yabo bakhulumisana, kodwa iziqu zamehlo zona zacaca nje ukuthi abantu laba babesazana okungabuzwayo. Kwakubamangalisa labo ukubonana kwabo, kwasekumele omunye-ke ayiqale indaba yokubingelelana.

Share This:

Sponsored Links