Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

NGEVIKI edluleyo sitshiye osilandisela indaba sebephakathi kwemizi yaseManansa lapho abasebecabange ukuya dinga khona ukudla. Umango wokuyafika eGomoza wawusumude, iphango selisithi woza sihambe, yikho nje sibabona beqoqoda emzini wakoTshuma laye owavula ngelogodolayo. Umumo owawukhona ngalesosikhathi wawubenza bahlale begodola abantu abadala labancane.

Lamuhla kwakuthutsha amabhunu, kusasa kube ngabafana beganga, konke lokhu kwakubenza bahlale betshotshobele, ngubani owayesazi ukuthi olandelayo wayezabuza kuphi njalo baphendule ngelithini.

Bathola ukudla ngokuphazima kwelihlo benelisa lokuthoba imizimba eyayisifile ngamadino. Sasingekho-ke isikhathi sokuphumula, kwakumele baqhubekele phambili belubhekise kweleGomoza. Kwakumele bafike amazolo engakakhithikeli phansi.

Bathi nje belokhu bephakathi komango bezwa ngomdumo owesabekayo owanyikinya izihlahla, bananzelela ukuthi kwakuzindizamtshina okwakusobala ukuthi zazilonda umkhondo wabo, zivelela lapho ababevela khona. Isitha sasesithungatha ngemva kokuchitheka kwegazi okwenzakalayo, laso sasingeke silale nje sengathi kwakungenzakalanga lutho.

Ngokuphazima kwelihlo kwaqhuma amabhomba indawana yonke, kwakungathi isitha sasibonile lapho ababecambalale khona. Zabhoda mhlawumbe zaze zaba lesiqiniseko sokuthi sasesitshaye sabhuqa, ngemva kwemizuzu nje bezwa sekuthe nya sekuthule zwi. Umhlaba wonke wawusuka intuthu. Khonokho nje kwezwakala njalo omunye umdumo owawudumela kude le.

Bananzelela ukuthi kwakungumdumo wendizamtshina encinyane eyayile emayezini, leyo-ke yayingeyenhloli.

Kusobala njalo ukuthi indizamatshia le ingabe yabababona ngoba nje yasithela kwangabi ndaba zalutho.

Baqhubeka ngohambo lwabo sebelesiqiniseko sokuthi basebephakathi kokuthula kanti mhlalokho babengabuzanga elangeni.

Bona babeqhubeka ngohambo lwabo bengazi ukuthi babezazithela phezu komgwaqo abangawaziyo labo.

Bethukela phezu komdumo wezimota zabafo, bacambalala babangango mhlabathi, bazibuka ngelentwala zidlula zihlome zaphelela. Bayifunda ivaliwe ukuthi lelolanga babewacina amabele nanko nje babevele belengise izandla bezama ukuyadinga inhlamvu ezaneleyo. Kwabonakala njalo sekulandela lebutho labamhlophe lalo elalilandela ngamabhiza labo babehlome besesabeka. Bazibonela ngawabo ukuthi impi leyo yayizathatha amalanga amathathu kuliwa, kufiwa kungadlalwa.

Kwathi nje sebedlule abafo uthuli lwasala luvale indlela. Indawana yonke yayisithule cwaka. Lokho kuthula kwaze kwaqedwa nguMaleveni owabika ukuthi kwakungcono baphindele emuva ngoba izinto zazimi amadlodlongwane. UMzila laye esazama ukuphosa elakhe elithi babelandelwa kwezwakala umdumo owesabekayo owawungathi wawuseduze nje labo.

Share This:

Sponsored Links