Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu

NGEVIKI edluleyo sitshiye abathathu laba begonjolozelwe ngabalweli benkululeko ababelokhu bezama ukuzwisisa udaba lwabo.

Kwakungalula ukuthi bamane nje bakholwe into yonke ababeyitshelwa ngabantu laba.

Isitha laso sasilawo amaqhinga okuhlasela kanye lokuhuga, lokhu-ke kwakusenza kube nzima kakhulu ukuthemba abantu nje, loba babezichaza ngelokuthi labo babeyingxenye yabo.

Kwathi nje oMzila esazama ukuthi achaze ngohambo lwabo kanye langenhloso yabo yokuchapha belubhekise kweleBotswana, omunye wabalweli benkululeko wahle nje wamqaga umlomo, ngelomuntu ofanisayo.

Engathandabuzanga okuyangaphi wahle wamqamba ngegama ukuthi kwakunguMzila lowo.

UMzila laye kwakuyisikhathi kusithi dlwe kuye enanzelela ukuthi laba kwakungabafowabo ngempela.

Kwathi labanye ababekhatshana laye sebesizwa ukuthi kwasekuvuleka ubuhlobo basondela baqala ukunanzelelana lokubonana njalo ngelinye ilihlo.

UMzila wananzelela abafowabo abathathu ayebazi njalo engabaphumputhi. Labo-ke kwakunguDligazi, uMabhodla kanye loFarayi.

Baxolisana kakhulu bonke nje ukuthi kambe babedubula behlasela kabuhlungu kangaka kanti babebulalana bodwa.

Kwabikwa-ke ukuthi ngokusweleka kwenhlanhla kwathi omunye wabalweli benkululeko wahle wadutshulwa wafela khonapho.

UDligazi wabuye wabakhumbuza njalo ukuthi lapho babegonjolozelwe yisitha, kwakungamelanga-ke ukuthi bahlale bachelese bengakaze nje bachaphele kweleBotswana.

Abanye-ke kwasekumele babambisane uSethekele kuthi abanye njalo bancedise uMzila, masinyane nje bayibamba indlela, uSimilo nguye owayekhokhela kusobala ukuthi yena-ke wayelolwazi ngendlela le okwakuhanjwa ngayo.

Bahamba baze bayaphumulela ngaphetsheya emizini yeBotswana, lapho lemibhobho le basebeyizwela emuva lapho ababevelela khona.

Basizakala kakhulu-ke komunye umuzi lapho abaphiwa khona ukudla badla baze batshiya, lamadino ayevele esebabulele, uSethekele yena lenhlungu zohlamvu lombhobho evele engumuntu wesifazana kwasekunzima kuye loba amaphilisi athundubeza izinhlungu ayephose amnika ukuthula.

Share This:

Sponsored Links