Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

23 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu

NGEVIKI edlulileyo sitshiye indaba sezimbi ngempela kulaba ababesehlathini. USimilo wayesekhuphe umaquphula laye sekusobala nje ukuthi wayesezimisele ukugadla kuchitheke konke okuchithekayo.

OMzila yibo nje abasebekhangele ngelokumangala loba nje basebeyifunde ivaliwe indaba yakhona. USimilo wakhupha lesikhwama esasisinda okwamagama. 

Ngelizwi elalihwabha waqoqonsela uSethekele ukuthi agaxe isikhwama leso, wasadalala laye kungekho ayengakutsho wasisitheka laso isikhwama singavumi sinjalo.

Yena ke wetshata uMzila emncedisa ukuba ahambe njengoba nje wayelimele lapho ke wayeseginqe esemanzi te.

Indlela ayehamba ngayo yayimangalisa njengoba yayimveza sengathi wayengela mthwalo otheni ayewuthwele. Kusenjalo bethuswa ngamathunzi athi tshazi tshazi nje phambi bethuka baphose bafa.

Kusenjalo nje bezwa ngelizwi elalikhwaza phambi kwabo lisithi kabalale phansi uMzila ke wananzelela ukuthi labo kwakungabalweli benkululeko. Bonke ke kwasekudingeka ukuthi balale phansi ukuze bacatshe basinde kokwakuzalandela.

Kusathule nje cwaka kwezwakala omunye umdumo ongejayelekanga, masinyazana nje kwasekunuka indawana yonke sekulomnuko ongejwayelekanga emkhathini lapha kwasekubambe nki.

Kusenjalo yezwakala imibhobho isiduma ngendlela enzima, imibhobho yakhala yanuka. Emkhathini lapha kwakungasakhangeleki ngitsho sekubomvu gebhu.

Emakhanda abo lapha kwasekuzwakala inhlamvu ziphambana. Wakhala wakhala umbhobho okwesikhathi eside okwamagama.

Balala phansi loba nje uSimilo wayesetshibilike wavula owakhe umbhobho laye wayesevele esevuke eseganga sekunzima  okweqiniso.

Ngemva kwesikhatshana kwagubuzela sekumnyama tshu okwesabekayo, lokukhala kwemibhobho sekuthule.

Kwasala kuzwakala umdumo wendizamtshina eyayilokhu ibaneka imbala etshiyeneyo kude le esiqongweni kusobala nje ukuthi leyo kwakuyindizamtshina yenhloli babesadingisisa becwayisisa ukuthi bangabe babe thanyele na ngokokufisa kwabo.

OSimilo labo balala phansi bafa nya umumo wawungavumi ngitsho ukuthi bavuse amakhanda abo. Indizamtshina yabhoda bhoda okwesikhathi eside yaze yanyamalala kwasekuze kuhlwile ngaleso sikhathi.

Share This:

Sponsored Links