Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIYAQHUBEKA ngohambo lwethu lapho esesifike khona lapho esifuleni sekumele bachaphe. Sinanzelela ukuthi uSimilo wayeligabazi lendlela nanko nje lendlela yakhona wayengayi phumputhi kunjalo nje esenza nje okomuntu ovele elolwazi ngayo.

Umtshayeli wabuye njalo wayisusa imota loba nje yayisingathi isisifa, baqhubeka-ke bedinga indawo yokuchapha baze bathola indawo eyayichayekile kulapho abathola khona ithuba lokuchapha.

Duku duku nje imota yazimela yathi ntsi, wazama konke ayekwenelisa. USimilo wacina esevula isiphumulo semota laye evele nje esengumhlanga eseqhuqha okomhlanga.

Ngemva kokuhlolisisa wabuya njalo wazama ukuyivusa imota yala yathula zwi. Khonapho nje wabonakala esekhangela phezulu elokwethuka, masinyazana kwezwakala umsindo wendizamtshina idlula phezu kwamakhanda abo. Pho kwasekuvela mhlolo bani ngemva kokuthi basebezibona labo sebephunyukile emlonyeni wesilwane, uvalo lwaselubaqede nya emoteni.

USimilo wabonakala laye ezilahla ngaphansi kwemota ngelokuzama ukucatsha. Kwasekusobala ngempela ukuthi basebebonakele elihlweni lesitha yinto ababezayithini-ke leyo nxa isinjalo.

Isidlulile leyo ndizamtshina encinyane uSimilo wavula isivalo wabazisa labo ukuthi basebebonakele, ngokokuqala ukuthi laye abonakale engowethukileyo, lokhu kwamangalisa uMzila ukuthi kambe ngemva kokwedlula ebunzimeni obungakaya basebengethuswa ngokuyindizamtshina nje okuncinyane okwasekwedlule kwanyamalala.

Indlela uSimilo abonakala eseqhaqhazela ngayo kusobala nje ukuthi yena wayelo lwazi thile ngendizamtshina lezi, kuye kwakungasiwo mdlalo omncinyane ukubonakala kwendizamtshina mhlawumbe yayisidlule yayabika phambili ukuthi kwakulabantu thize abasolisayo, okutsho nje basebengabona seziqothula sekungokunye.

Masinyazana nje wabonakala edinga dinga emoteni lapha wasephuma lesigxingana asisebenzisa ukukhangela ngelokuhlola indawana yonke nje, wazula zulisa amehlo akhe ethe khoxo kuleso sigxingi.

Kwakusobala nje ukuthi kukhulu ayekubona ngamehlo esigxingi. Ngokuphazima kwelihlo wabonakala ngesimnyama esetshona ngemva kwemota lapho afika khona wahwatsha uhlobo lombhobho. Kwabasobala-ke ukuthi lapho kwasekufiwa ngempela.

Share This:

Sponsored Links