Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

11 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

uMthunywa

NGEVIKI edluleyo sitshiye abalingiswa bethu abamqoka egwalweni lapha sebemiswe ngamasotsha  emgwaqweni.

Silokhu sisa landelela ukuthola isizatho sokumiswa kwabo, lokuthi kungabe kwenzakalani ekumisweni kwabo lapha.

Kwakuyisikhathi esinzima okwamagama lesi ngoba phela abantu abafana loMzila babevele bedingwa ngamehlo abomvu, yilabo okwakuthiwa ngomabonwa babulawe.

Kakho owayesazi ukuthi esibhedlela ngale lapho okwakusale kwavuka inkalakatha yendaba kwakusenzakalani, isigulane esasiyisibotshwa sasesibalekile, abalindi ababili labo baficakala beyilabo abasebe bhubhile.

Kusobala ukuthi ababona ngezomthetho babephithizela bezingela indawo zonke okokuthi lasendleleni lapha basebethumele ilizwi ukuthi baqaphe ngelokhozi ebantwini ababedlula lapho.

Kwakuqakathekile ukuthi bangaze balibala lokho ababekuhambela njalo bekuqonqoselwe kakhulu nguSimilo.

Kwakubalulekile njalo ukuthi bakhumbule ngesimilo sokufelwa njengabantu ababehambela indaba yokufelwa ngabantwana.

USethekele wayesezame ngazo zonke indlela ukuthi abe ngumama ohlulukelweyo  loba nje uMzila wayezibuza ukuthi yena wayekhangeleka njani ngaleso sikhathi.

Besaphakathi komcabango nje bezwa isotsha likhwaza phambili kwebhasi licela isithupha komunye umfana.

Ngelihelezayo umfana wenkosi wezwakala esithi isithupha salahleka.

Mamo, wayeseyinyathele emsileni imamba, umfana walahlwa phansi ngejambo wabuye wavuswa ngendlebe laye walandela esebona nje ebusweni benkawu ukuthi wayewacina amabele ngalelolanga.

Waxoxwa kwahela engekho owayengawuvula umlomo ngaleso sikhathi. Bamxovula umfana wenkosi waze wopha, laye esebona nje ukuthi uxolo lwalungekho wezwakala esesithi “manini ngilitshele,” lapho-ke amasotsha athi khwimilili ngoba lawo esenanzelele ukuthi kukhona okwakuzaphuma kulumfana.

Wezwakala esebika ukuthi wayebhekise amabombo kweleBotswana.

Lapho-ke kwasekutshisa ekhanda lesotsha, bayifuna yonke indaba kanye lomnkantsho wayo, wazisa ukuthi wayesiya kweleBotswana nje wayesiyafundela lobo butororo ababuthwalise oMzila amagabha avuzayo.

Kwasekumele-ke umfana achaze ukuthi wayevele ehamba lobani ngoba kwakusobala ukuthi wayengeke ahambe eyedwa.

Umtshayeli wemota wayevele esebambe ikhanda ngaleso sikhathi kusobala nje ukuthi wayesezibona esefile kungasekho okunye ngaye.

Umfana wamkhombela bahle bameqela okwamaganyana, ngesikhatshana nje wayesethe tasa phansi.

Share This:

Sponsored Links