Ukuhluzwa kogwalo

06 Aug, 2020 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga
Sisaqhubeka lemibhalo yethu engalotshwanga lapho esinanzelela khona ukubongwa kwamakhosi, lendlela nje ezitshiyeneyo zokubongwa kwamakhosi la.

Imbongi yayihaya lanxa kufiwe, abantu babebona nje ngokwenza kwayo, ukuhambisa kwayo umzimba ukuthi kwakukhona okwakungahambi kuhle, kumbe okwakwenzakele.

Ngokunanzelela lokuqaphelisa izibongo zamakhosi zehlukaniswa kathathu, kukhona izibongo okubongwa ngazo nxa kukhulunywa labaphansi okuthiwa yikuthethela ngolimi lwesintu. Kukhona njalo ukubongwa nxa kujatshulwe, kuzoba lalezo ezokubonga inkosi ngesikhathi sosizi.

Ngamafitshane izibongo zamakhosi zaziyindlela yokukhulumisana lesizwe kukho konke isizwe esiyabe sidlula phakathi kwakho kukhangelwe impilo yamakhosi.

Lapho kuthethelwa ke izibongo zamakhosi ngaleso sikhathi zazingaphathwa ngumuntukazana nje, lezi zaziphathwa ngabo sendo lwenkosi kuphela.

Lapha kwakunanzelelwa njalo kuhlonitshwa imikhuba kanye lamasiko omdeni okwakuyinsika yomuzi ephakanyiswa ngabomdeni kuphela.

Ubugabazi ngenye yezimilo ezazikhangelelwe kakhulu nxa imbongi ihaya, kwakumele igabaze kuhlabuse lebandla lize livume, ukugiya kwakumele kuhlabe umxhwele kuvuse usinga kwabanengi ukuze ngempela injongo yengoma icace iwufeze njalo lomsebenzi kanye lenhloso yayo.

Kwakujayelekile ke ukuthi inkosi igcine imbongi eyodwa okwesikhathi eside sibili, eyiyo eyayifunda inkosi kusuka enwele zekhanda kuze kufike emazwaneni, kuthi abatsha bethatha isikhathi bengena njalo befunda inkundla kancane kancane baze bathwase.

Share This:

Sponsored Links