Ukuhluzwa kogwalo

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

SISAQHUBEKA sizwisisa izibongo zamakhosi, lapho esizathi ngamafitshane kesikhangele ukuthi inkosi ethile vele yayibongwa njani ngoba kwakungasi senzo esijayelekileyo esingenziwa laloba ngubani.

Kuzindawo zonke okwakusiba lenkosi khona izibongo zayo zazisiba khona lapha sikhangela imbuthano efana lomngcwabo, kumbe ngesikhathi kulungiselwa ukuyahlasela kulungiselwa impi, lapho inkosi ihlonyiswa kulungiselwa ukuya bhuqa empini, yayidingakala imbongi ukuze itemeleze kuthi lalowo ohlonyiswayo azizwe eselamadlabuzane esezimisele njalo ukuya kulwa.

Ibandla laliqoqwa lihlale nje lithi gwaqa kuthule kuthi cwaka. Nxa sekunjalo-ke, inkosi yayisaziswa ukuthi ibandla selime ngayo, kwakuthi nje lapho ivela nje imbongi yesizwe ihle iyiqage ngezibongo zayo ize iyehlala phansi.

Imbongi yayigiya ize ibanjwe liphika okusobala ukuthi kwakungaso msebenzi omncinyane lo, wawudinga amadoda ngempela. Imbongi yayinikwa-ke ithuba lokwehlisa iphika, izwakale inkundla isivungama ngelithi Mutsho, ikakhulu emkhosini wokujabula.

Kwakuqakathekile ukusebenzisa ulimi oluqondileyo, abantu babesazi ukuthi kwakusitshoni nxa sekuthwa ‘‘Mutsho”, umuntu lomuntu wayengaphongu khuluma nje loba yini ayefuna ukuyitsho.

Imbongi-ke yayitemeleza ilokhu ihamba hamba, okuthiwa ngesintu yikusina. Ukusina kwakuyibugabazi, imbongi eyayisazi ukusina yayiligabazi langempela.

Share This:

Sponsored Links