Ukuhluzwa kogwalo

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Umzila kawulandelwa

Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siyaqhubeka ngodaba luka Mzila lapho ayephethwe luklubhu khona esibhedlela ngamanesi kanye labalindayo. Kwasekusobala ke ukuthi kukhulu okwakuzalandela ekusileni kwakhe. UMzila laye wayengasela qiniso lokuthi lalawo maphilisi ayewaphiwa ukuthi ayezamsiza kumbe ayezambulala.

Kwaba lobunye ubusuku lapho ehluleka khona lokulala kodwa lokhu. Wazizwa efikelwa yimicabango yengilosi yakhe enguSethekele okunye njalo okwakumqeda amandla yikuthi ngaso sonke isikhathi umongikazi lo wayethi angangena azizwe etshaywa luvalo, okunye okwasekumncitsha ukuthula yila ababelinda esibhedlela lapha.

Onogada laba babethi lapho kungena lowo mongikazi babesiba lokumthakazelela thize okwakungamphathi kuhle. Ingxoxo eyayiqhubeka lapha kwakuyingxoxo yokusola abalweli benkululeko laba bantu babethakazelela nje umbuso wabancindezeli.

Kambe kungabe kuyikuthi laba bantu babengaluboni uncedo lwabo kumbe babengazwisisi injongo kanye lenhloso zabo. Kwakumangalisa kakhulu ukunanzelela lomongikazi lo esenza abamhlophe omlimu baphansi .

Ngobunye njalo ubusuku uyafika umongikazi lo ezwakala elenjabulo ephezulu okwamagama etshonisa ipholisa leli ngenjabulo yonke lize lizwakale lalo seliqumba qumbeka okwamagama. Baqala lokutshelana amagama abo into ababengazake bayenze ngitsho kwabasobala laku Mzila ukuthi lapha basebegxila emfihlweni. Ngelizwi eliphansi ipholisa layicacada indaba yokuthi ngeviki eyayizalandela isigulane lesi sasizathuthelwa esibhedlela seMpilo lapho okwakukhangelelwe ukuthi sasingathola usizo oluphezulu ngemisipha le eyayisikhanya isala ukuphola. Kusenjalo ipholisa libuye libe lesicelo likhalaza kakhulu sibili ngesilonda esifuthayo esasingaphakathi kwakhe wancenga wagomela ngelithi wayengelapheka uba umongikazi wayengamukela isicelo lesi.

Ngaleso sikhathi isigulane sasithule zwi sizenza sona esileleyo kodwa indlebe zithapha konke. Wezwakala njalo umongikazi ngelithobekileyo esithi pho isicelo lesi sasingaphendulwa njani njengoba  nje umuntu obebahlanganisa wayesethuthwa. Wabuye njalo watsho ngelihlaba ngaphakathi elenza wonke owesilisa ancibilike ukuthi kwakungamlimaza inhliziyo ukuthi lapho sethe wemukela leso sicelo asuke nje alaxazwe okwenyongo yenyathi, nxa sekunjalo ke indoda kuyabe sekumele izame ngazo zonke indlela ukuyilondoloza inhliziyo yomuntu wesifazana, kusobala ke ipholisa leli lalizifela ngomongikazi laselivele selibikile kudala sekusele nje ukuthi umongikazi avume.

Share This:

Sponsored Links