Ukuhluzwa kogwalo

15 Jul, 2021 - 00:07 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Wangithembisa lami: I.N Mpofu
Ophezulu Stinta
Kusahluko sesine siyananzelela ukuthi kukhona nje okwakungathi akusamphathi kahle uSolakele sinanzelela esencenga umkakhe ukuthi ngabe uhamba laye emsebenzini kumbe ancame lowo msebenzi nje bazohlala ndawonye ngekhaya.

UNyembezi ngowesilisa ohluzisisa konke ngobuchopho obujiyileyo, loba nje ephakathi kothando oluvuthayo akathatheki ngesicelo somkakhe, ukhangela okuqakathekileyo ngekusasa labo.

UNyembezi ubuyela emsebenzini wakhe ngokugcina isithembiso samalanga ayewaphiwe, okuveza ukuthi wayeyisebenzisi esithembekileyo kubaqhatshi bakhe. Sibona abelungu bemlindile baze bamtshiyela lokudla, okuchaza babemthembile labo okwamagama, ukuthi wayengasoze abalahlise, wayezabuya kuphela emsebenzini wakhe.

Siqala isahluko sesihlanu, esithi olomlandu ngubani. Umlobi usingenisa endaweni yaseNsiza lapho esihlangana khona loNqagala, indoda ekhanya yakhile okwamagama.Sihlangana lempilo yesithenjini okwesibili lapha esihlangana khona loMaNkala esedumelane loMaDube umfazi wesihlanu egumeni lapha.

Siyananzelela ukuthi esithenjini lapha impilo yakhona inzima okwamagama ongela mandla zimlahla phansi, okuzwisa ubuhlungu yikuthi esithenjini lapha kuliwa laphambi kwabantwana, befundiswa nje labo ukukhula bephakathi bobudlwangu dlwangu, bakhula bengakwazi ngitsho ukuphilisana labafowabo abavela kwenye indlu bebona indlela onina babo abalwisana ngayo.

Share This:

Sponsored Links