Ukuhluzwa kogwalo

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Wangithembisa lami: I N Mpofu.

Isahluko sokuqala.

Sihlangana lomdeni wakoNyathi uhlezi egumeni, lapho esethulelwa khona umuzi wesintu, kanye lokuziphatha kwabadala emzini wesintu, sinanzelela inhlonipho yabantu besintwana, abesifazana ngaphansi kwabesilisa bakhangelelwe ukuzehlisa ngenhlonipho enkulu.

Ugwalo lolu lusivulela ngesikhathi abantu abaNsundu besaphethwe yimithetho thile yesandla soncindezelo. Lokhu sikunanzelela lapho uMaNyathi lowangakwakhe bexoxisana ngodaba lokuphungulwa kwenkomo, lapho umuntu munye ngamunye ekhangelelwe ukuthi abelenani elithile lenkomo kungasahambi ngokufisa kwakhe.

Ukubanjwa ngamandla ukugcina inani elithile lenkomo kuchaza ngokugcweleyo uncindezelo olwalukhona phakathi kwabantu abaNsundu, akulacebo elibambekayo elaliphiwa abantu ngezifuyo zabo.

Kwakulithuba njalo lokufundisa abantu ngezokulima, lapha sinanzelela ukuthi ezemfundo zaseziqala ukungena ebantwini ukuze kube lenguquko thile ngezokulima mhlawumbe kwakuyindlela yokuhlomisa abantu ukuthabatha indlela yokuziphilisa engaphezu kokufuywa kwezinkomo.

Konke lokhu akulamuntu obekuzwisisa ngendlela ecacileyo, yikho esihlangana khona loMaNyathi exoxisana lomkakhe ezama laye ukuzwisisa kabanzi ngodaba lolu.

Kusobala ukuthi inguquko kumbe amanyathela wonke lawa abantu abebehlangana lawo, bebengawachazelwanga, bengela lwazi kulokusilela thile ekuqhutshweni kwawo jikelele.

Ababili belokhu bephakathi kokuzwisisa okwakusenzakala sibona kungena indodana yabo uNyembezi, oveza ukuzithoba okumangalisayo phambi kwabazali bakhe.

Share This:

Sponsored Links