Ukuhluzwa kogwalo

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Umzila kawulandelwa

Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Sitshiye indaba yethu kuviki edluleyo uMzila esalandisa ngokusuka kwakhe ekhaya langendlela ebuhlungu ehlukana ngayo lomkakhe. Loba abantu befana babengaze bafanane okunje kodwa umongikazi lo, loSethekele wakhe. Angakwaziyo-ke yikuthi lapho ayekhona uSethekele laye wayecabangani ngaye. Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu lesi esasisehlukanisa izithandani ngendlela ebuhlungu kangaka. Wafika kusigaba sokuziduduza ngelithi mhlawumbe kwakungumnawakhe lowo.

Walala wafa ngalobu busuku walala wafa nya waphaphama sekusile lapho ahlangabezwa khona ngumongikazi welihlo lengulube owayemkhangela sengathi umfisela okubi kodwa. Lejekiseni amhlaba yona kwakuyileyo egcwele inzondo wezwa nje ngobuhlungu bugijima umzimba wonke. Khonokho wayesetshaya isicathulo ephuma ngitsho khona ukumnika umlomo okwakusesabisa lokuthi pho leyo jekiseni yayingasiyo jekiseni ebulalayo na.

Esamangele wabona sekungena umama wempahla eziluhlaza eselethe ukudla, isitshwala sakhona kwakungacaci ukuthi sivuthiwe loba kwakuyimpuphu nje ehlanganiswe lamanzi. Kwakusobala ukuthi basebelandela izeluleko zepholisa elalimlinda elalingafisi ukuthi adle ukudla okwakha umzimba nanko lesitshebo sakhona sasinuka phu.

Lowo mama wathi qithi nje ukudla wazixoxela lepholisa engagqize qhakala. Njengoba bethi singalamba sidla utshani wakungenela lokho kudla  wakutshayela esikhewini kwasala amathambo amhlophe nke.

Kwathi-ke ngemini enkulu kwafika udokotela omhlophe owafika wahlola unyawo lwakhe ngomtshina othize, wamninda umuthi wabuye njalo wamnika amaphilisi. Wabona nje udokotela lowo enyenyezela ipholisa loba nje engezwanga ukuthi kuyini okwakukhulunywa lapho. Wathi ukulala okwesikhathi eside okwamagama okusobala ukuthi amaphilisi la ayedaka njalo elalisa.

Ekuphaphameni kwakhe wahlangabezwa ngumama wempahla eziluhlaza wabobothekela ipholisa ehamba ebhalabhala, ngitsho nje lokukhulumisa lezo zigulane. Lobo busuku laye walala ubuthongo obamethusayo. Ekuseni wazibona esethwalwa edlula phakathi kwezinye izigulane, lapho ananzelela khona uMaZondo owayekhanya nje ephakathi kobuhlungu obukhulu, wayethandelwe ngamabhanditshi ikhanda lonke. Ngokuphazima kwelihlo bamkhipha endlini yezigulane engatshelwanga lutho ngokwakusenzakala.

Wethuka esengeniswa endlini encane eyayilombheda owodwa lezitulwana nje ezimbalwa, pho kwasekungaphi lapha? Yindaba wayengasekho kwezinye izigulane? Lapho kwakulodokotela omhlophe owayezibophe mfi ubuso waxwayisa ukuthi abotshwe njengesigebengu lakanye wabotshelwa ensimbini.

Share This:

Sponsored Links