Ukuhluzwa kogwalo

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga: Izingoma
Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngemihlobo yezingoma etshiyeneyo, lapho esikhangela sihlolisisa ngomgido wesitshikitsha kanye lesitshingo.

Okunye esikunanzelelayo ngomgido wesitshikitsha, yikuthi ingoma yakhona iqalisa nje isesephansi iye iqansa, ikhula, ize ivuthwe lapho abasinayo kanye labahlabeleli becacisa ubugabazi babo ngendlela ephezulu, yikho lapho okwadaleka khona inkulumo ethi, ingoma isivuthiwe.

Nxa sekunjalo-ke, sekugiywa ngobugabazi, abasinayo kanye labahlabelayo, sebegabaza ndawonye.

Siyananzelela ukuthi izolo bezikhona indlela zokuhlabelela kanye lokusina ezitshiyeneyo njengoba kusenzakala lamuhla, kulengoma ezitshiyeneyo ezidlalwa ngamachacho leziginci ezitshiyeneyo emtshadweni, bekhona njalo abagidayo ngendlela ezitshiyeneyo, okuyindlela yokuzikholisisa, kanye lokuzilibazisa.

Okunye njalo esikuphawulayo, imibhalo engalotshwanga, eyayizolo, isiguquguquliwe ngokuphakama kolwazi kanye lezemfundo, kwakhelwa phezu kolwazi oludala olunikeze isisekelo ukuze isizukulwana salamuhla sikuzwisise ngokuhambelana kwempilo yabo.

Isitshingo-ke laso silempawu ezifana lezesitshikitsha umehluko-ke sona sikhalelwa ngumuntu wesilisa. Ekuvuthweni kwengoma yesilisa kusuka kuqubuke umgido olomfutho, abasinayo-ke sebengathi bafuqwa ngamandla athile, kube sengathi bagida amantshomane.

Izingoma zesitshingo kanye lesitshingo ziqukethe okunengi kakhulu ngembali yamaNdebele. Ziyacacisa njalo langendlela ababephila ngayo, lokuthi nje uMthwakazi uqhamuka phi ngokwemvelo, kwakusiba mnandi-ke lapho kulabo abalaleyo, ngakho izingoma lezi zaziyindlela yokufundisa njalo zingagxilanga kuphela nje ekuzijabuliseni kwabantu.

Share This:

Sponsored Links