Ukuhluzwa kogwalo

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga

SiloOphezulu Stinta
Siqhubeka ngelifa lolimi umphako oqukethe ukudla okumangalisayo lapho sikhangela ngezolimi. Silokhu sikhangela umsebenzi wezaga, umdabuko kanye lengcazelo zezaga ezitshiyeneyo okuyindlela yokusenelisa lathi ukuthi sizisebenzise endaweni ezitshiyeneyo kungaba sekuxoxeni, kungaba njalo sekubhaleni laphakathi nje kwezehlakalo ezitshiyeneyo ezidinga ukusetshenziswa kwezaga ngendlela eqondileyo.

Sizakhangela umhlobo wezaga othathelwa ebantwini, ezinye zonke zingathathelwa ezihlahleni, zingathathelwa lasezinyamazaneni kodwa zonke nje ezikukhulumayo kuphathelene labantu.

Kesikhangele izibonelo ezitshiyeneyo zezaga ezithathelwa ebantwini ngokuzwisisa nje ukuthi vele sona sitshoni;
Amandla endoda awapheli, umuntu wesilisa ngumuntu ohlala eginqile njalo osebenza izithukuthuku zize ziwele phansi.

Indoda isebenzela abantwana akukhathalekile ubunzima ahlangana labo emsebenzini lapha kumele aginqe kuphela ukuze abantwana bangalali ngendlala. Kulapho esizwa khona abantu besilisa benconywa kuthwa uyindoda emadodeni, lapha yindoda eziqhenya ngabantwana bayo, indoda esebenzela abantwana bayo ilanga lize liyetshona.

Isaga lesi njalo silokusetshenziswa ngendlela yokukhuthuza ukuthi umuntu lalapho esemadolonzima izinto zingathi ziyamphika, zingathi ziyamhlamukela kodwa angapheli amandla, kabekezele akhohlwe ngokulahlekelwa.

Yisaga sokuqinisa umuntu wonke nje, lowesifazana laye ulakho ukuthi aqiniswe ngesaga esifanayo sikhangele ukuthi kulezi nsuku bakhona abesifazana ababhekana lomsebenzi wabantu besilisa okufananje lokuselela usapho.

Share This:

Sponsored Links