Ukuhluzwa kogwalo

03 Dec, 2020 - 00:12 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga, Ophezulu Stinta
Siqhubeka njalo ngemibhalo yethu engalotshwanga, lapho esikhangela khona izaga. Ngeviki edluleyo besikhangela ingcazelo eziyizo njalo ezakha isaga lesi.

Sisaqhubeka njalo sikhangela izaga zethu ngezimo ezitshiyeneyo.

d)Isaga sonke siyisixwayiso, siyisicebiso, njalo siqukethe umbiko othile kulabo abalaleleyo njengokuthi; Ukubona kanye yikubona kabili. Yisixwayiso esilimukisayo ukuthi lapho uthe wazithola uphakathi kwesehlakalo kumbe komumo othile kuhle ukufunda kwesokuqala hatshi ukuphinda njalo uzingenise phakathi komumo ofananayo ngemva kokufunda okuthile, akunkwali yaphandela enye, olaleleyo uyazizwela nje ukuthi, inyoni lenyoni iyaziphandela iphandela abantwana bayo, yisixwayiso esicacileyo-ke lesi, esibuya njalo sikhuthaze ukuthi umuntu lomuntu kazisukumele aziphandele, ngoba akekho ophandela omunye umuntu empilweni.

e) Izaga zesiNdebele zililifa
Ziyatshiyelwana, esizisebenzisa lamuhla zasungulwa ngokhokho bethu endulo le, zadlula kuzizukulwana ezetshiyeneyo, zilokhu zinjalo zingagukanga ngokwesimo, zingaguqukanga njalo ngokwengcazelo.

Izaga zesiNdebele ziyaziwa lanxa zazingalotshwanga ndawo lilifa elalisele ligcinakele ebantwini elalokhu litshiyelwana izizukulwana ngezizukulwana. Siyananzelela ukuthi ngemva ngesikhathi kwabakhona abantu abathile abahlala phansi balungisa iqoqo lezaga lezi.

Share This:

Sponsored Links