Ukuhluzwa kogwalo

22 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

Imibhalo engalotshwanga
KESIKHUMBUZANE ngomdlalo wokuphicana, umdlalo okhaliphisa ingqondo umdlalo ovivinya ukujiya kobuchopho kanye lokujula kwabo njalo, izolo ngumdlalo obudlalwa kakhulu ngabantwana bezihlalele nje ntambama bephumula ngemva kwemisebenzi yosuku.

Siyananzelela ukuthi kulezi nsuku akusajayelekanga ukuphicana lokhu njalo labantu sebewalibele amaphico, loba nje sekungaba khona ukuthi kudingakala ahambelana lempilo yakulezi nsuku lapho abantwana abenelisa khona ukufananisa imibuzo abaphicwa ngayo lalokho abakubona empilweni yabo. Abantwana abahlakaniphileyo babebonakala ngokuphendula imibuzo masinyane nje okwakugcizelela ukuthi ubuchopho babo yilobo obujulileyo.

Akesikhumbuzane ngeminye imibuzo yokuphicana:

Umbuzo: ngikuphica ngenkomo zami ezihlala esibayeni ezimnyama tshu njalo zidla umquba.
Impendulo: Zintwala

Kumbe omunye angabeka umbuzo kanje: ngikuphica ngomhlambi wami ohlala ehlathini eliminyeneyo njalo elimnyama tshu.

Impendulo zintwala njalo, ihlathi kutshiwo inwele ezimnyama tshu, ikhanda yinhlabathi emila inwele, kuthi-ke umhlambi wezinkomo zintwala.

Umbuzo: ngikulibha ngomntanami ongakhethi ndawo yokuhlala.

Impendulo: lithumba. Ithumba limila loba ngaphi, libuhlungu linjalo lidinga isineke. Liyamila loba ngaphi umuntu akhale esakhala ethi ngabe limile kwenye indawo kodwa lona libe lingakunaki lokho, bekuvamile-ke ukuthi izolo abadala bakhuze umntwana ongakwazi ukuhlala kuhle, ngelithi kayekele ukuhlala njengethumba.

Share This:

Sponsored Links