Ukuhluzwa kogwalo

17 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo

uMthunywa

SESIXOXE ngokuthethela sikhangela abantu abathathu abehlukeneyo; amakhosi, izangoma kanye lezinyanga. Omunye umbuzo osubalulekile ngothi kanti vele kuthethelwa kubani.

Izolo bekukhangelwa kakhulu ukuthi impilo yabantu jikelele ikhangelwa ngamadlozi. Amadlozi la bekukhangelwa okhokho kanye labo khokho babokhokho.

Omunye umhlubulo njalo wawukholelwa ekuthini amadlozi yiwo ayedlulisa izikhalazo kuSomandla, loba nje nxa sesikhangela ngelihlo lobuKhrestu sesinanzelela ukuthi lezi zimbaxa ezitshiyeneyo kakhulu.

Ekadeni ke bekukholelwa ukuthi indlela yokukhuluma loMlimu yayiqondiswa yihosana, kuthiwa ke yiyo eyayisazi ukukhuluma laye entabeni zeMatojeni.

Umsebenzi wehosana ke kwakuyikucelela abantu izulu, kanye lamadlelo enkomo.

Sinanzelela ukuthi amakhosi wona ayeziqhubela umsebenzi lo kucelelwa abantu lokhu ababekuswela.

Ihosana ke yayi lomlimu wayo wezintaba, umlimu lo wayeziphathisa okomuntu njengoba wayehanjiselwa ukudla kanye lotshwala ezintabeni lapha, kodwa ke wayengabonwa ngamehlo.

Kwakusithi lowo owayefuna ukuba yisephula mthetho ephakamisa ikhanda, wayesetheswa iziqalekiso kakhulu ngoba etshengisa ukusweleka kwembeko. Indlu yakhe kwakukholelwa ukuthi yayilemfihlo ezesabekayo okuyizo okuthwa zazikhokhela kumpendulo zezidingo zabantu.

Share This:

Sponsored Links