Ukuhlela isichasiso

22 Dec, 2022 - 00:12 0 Views
Ukuhlela isichasiso uhlelo

uMthunywa

Bafundi nanzelelani ukuthi lanxa isichasiso singaze sifundwe kanengi okunganani abafundi abanengi sijinga sibaphice kuphela. Ngalokho sesisiqala kakutsha ukuze sincedise labo abangabe belohlupho kuso. Mine imihlobo yesichasiso yona iphose ifanane kusiya ngokuthi isebenza njani emitshweni.

Umbuzo okumele siwuphendule kuqala ngothi: Siyini isichasiso? Isichasiso yilelo gama emutshweni elisebenza lichaze uSobizo (ibizo loba isabizwana emutshweni). Leli gama liyawachaza lamagama eliwalandelayo emutshweni ngezindlela ezehlukeneyo.

Izibonelo: Intombazana encane idlala ibhola lokuqaga. (encane – yisiphawulo). Zona ezimhlophe izigqoko zingcolile. (ezimhlophe –yisibaluli). Abantwabakhe babuyile ekhaya. (bakhe yibumnini). Ngumuthi bani onathwe zinkomo lezi? (bani abanye bethi muni – linani).

Nansi imihlobo yesichasiso: Njengoba ngitshilo ngaphezulu mine imihlobo yesichasiso eyile: 1. Isiphawulo 2. Isibaluli 3. Ubumnini abanye bethi Ongumnini 4. Inani. Khumbula ukuthi sichaze isichasiso njengegama elichaza ibizo loba isabizwana. Ukusebenza kwemihlobo le yesichasiso kuyafanana, umehluko ozehlukanisayo yizivumelwano.

Izivumelwano zesichasiso. Hlola imitsho elandelayo: Umfana –fitshane uyekwelusa (isiphawilo). Isigqoko –bomvu                sidabukile. (isibaluli). Ingane -mi iyagula. (ubumnini). Esikunanzelela lapha yikuthi akukho ukuvumelana phakathi kwebizo lenhloko kanye lesiqu esifanele ukusichaza.

Funda isifundo esizayo ngeviki ezayo ukuze uzwisise ukuthi kuyini okwenzakala kuzivumelwano leziqu lezo.

Share This:

Sponsored Links