Ukuhlela isandiso kuyaqhutshwa

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Ukuhlela isandiso kuyaqhutshwa

uMthunywa

Izandiso ezivela kwamanye amabizo

KUVIKI ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye amabizo ngezigaba zawo.
Izibonelo: Kubizo umfana elikusigaba 1 isandiso sendawo ngu – emfaneni. Kubizo ubaba elikusigaba 1a isandiso sendawo ngu- kubaba. Kubizo abantu elikusigaba 2 isandiso sendawo ngu- ebantwini. Kubizo ogogo elikusigaba 2a isandiso sendawo ngu- kubogogo.

Kubizo umuthi elikusigaba 3 isandiso sendawo ngu- emuthini. Kuzo emithini elikusigaba 4 isandiso sendawo ngu- emithini. Kubizo ilizwi elikusigaba 5 isandiso sendawo ngu- elizwini. Kubizo isilo elikusigaba 7 isandiso sendawo ngu- esilweni. Kubizo uluthi elikusigaba 11 isandiso sendawo ngu-eluthini. Kubizo ubuhle elikusigaba 14 isandiso sendawo ngu – ebuhleni.

Nanku-ke esikuphawula yo: 1. Unkamisa osekuqaleni siyamguqula kuwo wonke amabizo. 2. Nxa sisakha isandiso sendawo siqalisa ngonkamisa e- kuzo zonke izigaba ngaphandle kwesigaba 1a lesigaba 2a. Zona-ke ziqalisa ngo-ku-.

3. Nxa sihlolisisa izandiso lezi sizabona ukuthi kulenguquko eyenziwe ekucineni kwebizo kuzo zonke izigaba ngaphandle kwesigaba 1a lo 2a.

(a) Wonke amabizo acina ngo –a loba –e sijobelela u-eni esikhundleni sabonkamisa laba.

(b) Endaweni kankamisa – i osekucineni kwamabizo athize sijobelela u –ini.

(c) Amabizo acina ngo –o ajobelela u-weni nxa sisakha izandiso zendawo.

(d) Endaweni kankamisa –u osekucineni sijobelela u-wini. Kubizo induku elisigaba 9 isandiso sendawu ngu – endukwini. Isijobelelo esithatha indawo kankamisa –u osekucineni ngu- wini.

Share This:

Sponsored Links