Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

uMthunywa

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguM S Siziba
Isihloko senkondlo — Lobhengula KaMzilikazi

SIZWILE kuviki ezimbili ezedluleyo ukuthi iNkosi KaMthwakazi yatshengisa umusa kunyoni lezi ezakhulunywa nguTshaka inkosi yakwaZulu abamhlophe befika elizweni lakhe. Zazilokhu zifika koBulawayo isigodlo sikaMthwakazi zicela ukuba zivunyelwe ukuhlala kodwa lemvelo layo itshengiswa zinyoni umantengwane wakhala kwaze kwasa ekusola lokho ebona ukuthi abamhlophe labo kabezi ngokuhle.

Lanxa kwakuzwakala ukusola lapha lalaphaya kuMthwakazi abamhlophe bona baqhubeka bemduduza uLobhengula. Kodwa kwanda ukukhonona lokuhwabha kuMthwakazi. Sekunjalo lwagobhoza ulaka lweNkosi uLobhengula kwanda ukwesaba ebantwini lakubamhlophe. Bahlehla abamhlophe kodwa kwanda ukuthumela enkosini, zahlehla kodwa zapaka izikhali zazo zilungisela ukulwisana loMthwakazi okhokhelwa yiNkosi uLobhengula.

UMthwakazi ebona sekunjalo wahlokoma kwathi leNkosi uLobhengula yakhwifa ngokuphazima kweso yajamelana uMthwakazi esilwa labamhlophe. Yabanzima leyompi ngoba imbongi ithi lwathunqa uthuli kwaduma phansi kwanyikinyeka izihlahla kwaphela utshani.

Kunzima kunjalo imbongi itshengisa ukuthi izinto zazi ngasalunganga kwema izifula kwaduma lawo umfula omkhulu uTshangane. Nxa sekunzima lokudla akungeni ebantwini.

Imbongi ithi zema izinhliziyo zamnyama ukudla kwala. Sekunjalo imbongi ithumeza ilizwi kuye uLobhengula ithi: “Lobhengula kaMzilikazi Nkosi yohlanga! Wabona manj’ukub’umus’uyabulala,” Kusayo imbongi ithi Lobhengula kaMzilikazi wezwa ukub’ithemba kalibulali:”

Lalethwa ngokudana ilizwi kuLobhengula ukuthi “IMbiz’iphelile.” Iyaqhubeka ngeviki ezayo

Share This:

Sponsored Links