Ukuhlaziya inkondlo…S N Thebe

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo…S N Thebe

uMthunywa

P Mpofu
Isihloko senkondlo — Ukwenda AKUTSHAYELWA AMATHAMBO
NANZELELA mfundi ukuthi siqhubeka sihlaziya inkondlo esiyiqale kuviki ephelileyo ekhuluma ngowesifazana owayesekhala ngohlupho aluthola emendweni.

Wayesekhala ngokuthi aluba wayesazi wayengasoze endele kulowo muzi. Aluba kwakusithi umuntu engakayikwenda aqale ayemhlahlo ayetshaya amathambo abone ukuthi kunjani phambili wayezakwenzanjalo lumama.

Usekhala kanje lumama ngoba sekuphenduke kwababa emendweni, usesuka usehamba aduhe lelizwe.

Osowabo sebembona esewelwe yilishwa lokusuka emendweni baphubuke bagegetheke. Lokhu kutsho ukuthi osowabo bayamhleka kakhulu bebona esenquma lezinkomponi. Kaselandawo engeyakhe yikho nje esezula lezinkomponi kanti ubehlezi kuhle izolo. “Baphubuke bagegethek’osowethu Senginquma lezinkomponi.”

Usebuza umyeni wakhe lumama ukuthi kungani esemdikliza kangaka sengani ngubabhemi nje? Isimanga yikuthi esakhe isono kasiboni. Kaboni ukuthi woneni lumama okwenza atshaywe kabuhlungu kangaka.

Impendulo ayiphayo ngalokhu lumama yikuthi umyeni wakhe ukwenza lokhu ngoba esuthi amabele, unathe kakhulu kanti ngebala elijwayelekileyo yikuthi udakiwe. Kukhanya lubaba buyamehlula utshwala. Angadakwa lubaba usuka atshaye umkakhe yikho esithi:

“Ngob’usuth’amabele; Ngoba won’ekwehlula; Angithelel’induma lemvimvinya.” Lokhu kuveza sobala ukuthi indoda le nxa isidakiwe iyamtshaya lumama ngenduku yona emfaka induma kanye lenswazi ezimfaka imvimvinya. Usekhumbula insuku ezadlulayo lumama lapho kwakumnandi besathandana kakhulu lomyeni wakhe. Lokhu kuthandana okukhulu kuvezwa yila amazwi: “Zazinhle lezonsuku sihamba sonke ingalo lengalo, umoya lomoya.”

Nxa umama lo esithi babehamba ingalo lengalo, lokhu kutshengisa ukuthi babehamba bebambene.

Okhangeleyo laye wayebona lamanje ukuthi abantu laba bayathandana okwamagama. Kwakuluthando lothando kungamathe lolimi. Babethandana kakhulu lababantu, lokhu kufakazwa yisitsho esithi, “kungamathe lolimi.” Babengatshiyani njengoba sibona amathe lolimi kuhlala konke kungatshiyani. Usebuza lumama kumyeni wakhe ukuthi kanti lamhla yini esimdakile, kalusekho uthando yikho embuza uyise wabantwana?

Sebelabantwana abantu laba okuyikho osekumangalisa umama abuze ukuthi okwakumnandi yini sekubaba?

Kusesekuhle lusatshisa uthando umama lo uphumela egcekeni esitshela ukuthi amazwi omyeni wakhe ayemhlaba umxhwele. Ayemnandi amazwi omyeni wakhe ezindlebeni zakhe. Incwadi ezazilotshwa ngumyeni wakhe zazimjabulisa zimthokozisa ngoba uthi, “zazingibobothekisa ngedwa.” Wayemthembisa okuyize umyeni wakhe ethi bazakwehlukaniswa yikufa kodwa lamhla nanku sebesehlukaniswa ngamabele — utshwala.

Wayembuka emtema ethi muhle kakhulu okwelanga liphuma kodwa lamhla izinto zonke lezi seziguqukile, usefaniswa lempisi yomthakathi yona eyaziwa ngobubi obukhulu. Akusenani, sekufike ekucineni, umama lo usevalelisa ngoba alisekho ithemba lenhlalakahle lapha.

Ubelethemba elikhulu kodwa njengoba lingabulali usevalelisa ngamazwi abuhlungu ethi, “Sala Themba lami, Ngangithi ngithembile.” Usebonile lo owesifazana ukuthi wayethembe ize. Avume avale inkondlo yakhe ngesaga esiyisihloko salinkondlo esthi, “Akutshayelw’amathamb’ukwenda.”

Lapha uthi aluba wayekwazi ngaphambilini ukuthi ukwenda kunje wayengasoze azinikele kukho.

Share This:

Sponsored Links