Ukuhlaziya inkondlo

24 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa
Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguJ N Dupute
Isihloko senkondlo — Isithombe sakho

Lamhlanje sihlangana lomuntu okungaba yimbongi elobe inkondlo yonale ebuka isithombe somuntu amthandayo. Isithombe lesi siletha injabulo kosibukayo. Imbongi ithi: “Ikakhul’isithombe sakho Yinsika yenjabulo yami”.

Iyasilandisela imbongi ukuthi ebusuku bekumnyama, busingethe izingozi zabo lobo bumnyama. Umnyama lowo ubuguqubele wonke umhlaba okutsho ukuthi ubuguzele wonke umhlaba kusesabeka ukuphuma phandle. Yinto ejayelekileyo leyo ukuthi abantu besabe ukuphumela phandle nxa kumnyama besesaba izingozi eziza ngendlela ezinengi. Kweza ilanga, ilanga seliphuma ubunyama bonke banyamalala.

Sekuphela ubunyama sekusisa ngezikhathi zekuseni izinyoni zavuka, ukwesaba ebantwini kwaphela. Izinyoni zezwakala zitshoyoza zikwenanela ukuphuma kwelanga. Sekuphele umnyama umhlaba wonke lawo wamomotheka. Ngokunjalo kumbe ngendlela efananayo isithombe salo othandwayo sawuvusa umoya walo okhulumayo, yikho esithi: “Kanjalok’isithombe sakho singumvusi womoya wami.”

Iyakhangela imbongi ngomumo womkhathi ukuthi belitshisile ilanga lomisile. Kunjalo kusobala ukuthi kugcwele uthuli phansi lona olwenza izinyawo zidabuke zibelemikenke. Kusenjalo iyaqhubeka imbongi isitshela ngesimo esibi somkhathi. Alinanga kuhle izulu ngoba izifula zomile qha. Imvelo layo egoqela izihlahla yomile kayilakuceca lokhu esiya sikubone ngesikhathi izulu linile izihlahla zembethe amahlamvu aluhlaza zilamaluba amahle ayimihlobo etshiyeneyo.

Kusenjalo izulu leza. Imbongi ithi lahloma izulu ngasentshonalanga lana lagcwalisa imifula yona eyahuba indawo zonke. Iwenza samuntu imifula le imbongi lapho athi: “Imifula yamemezana, Imvelo yavuka ekufeni.” Selinile izulu imifula yageleza imvelo layo yavuka ekufeni. Sekunjalo wathaba lomuntu olimayo. “Waba mazinyo lolimayo.” Wajabula kakhulu umuntu olimayo nxa izulu selinile. Ithi kunjalo-ke — isithombe salowo esithandayo siphilisa umoya wayo.

Imbongi ithi nxa izama ukunqoba isizungu iyake yehlis’izifula, ibuka izifula zigeleza zisehla zisenyuka. Ngakwesinye isikhathi ubuya umoya wakhe uthwalwe ngamazwi enyoni. Lapha kutsho ukuthi nxa elesizungu kuyafika ukuthi alalele izinyoni zitshiyoza akangasiboni isithombe sesithandwa sakhe. Ezwe imisindo yezinyosi zibungazela. Lobu buhle obuphindiweyo lanxa bumlibazisa kodwa isithombe salowo othandiweyo siyinsika yenjabulo yakhe.

Share This:

Sponsored Links