Ukuhlaziya inkondlo

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguC H Mkhwananzi
Isihloko senkondlo — Uhambo olude

HAMBO bani oluchazwa yimbongi esiyikhethe lamhlanje? Lolu luhambo lwempilo kusukela imbongi kumbe lo umuntu ekhuluma ngaye aze ayekufa njalo. Lude lolu hambo lwempilo kusiya ngokuthi uMdali, uMvelingqangi ukuphe isikhathi esinganani ukuthi uphile kulumhlaba ngoba ukuphila komuntu kumbe inyamazana kuyintando yakhe.

Imbongi isichazela okwenzakalayo mhla izalwa ekubiza ngokuthi mhla ivela emhlabeni. Othi yayingazi lutho njalo yayingaboni. Ogogo babelinde ukuba beyifikise kulumhlaba. Lokhu yikho obekusenzakala esiNtwini nxa umntwana ezalwa. Ubebelethelwa emakhaya hatshi esibhedlela. Ogogo bebesiba yibo abalizane. Bonke izihlobo lezitha bebehlale belindele ukufika kosane. Izihlobo bezijabulela lolo suku ngakwelinye icele izitha zona zilindele ukwenza izigigaba.

Usane lolu oluyimbongi lwazini lona luyisifiki lapha emhlabeni? Izitha zona zancokola zilufisela okubi usane, izihlobo zona ngenjabulo zatshaya ihlombe ziluthakazelela. Nxa lusanda kuzalwa usane luhlala lulele lukhangele phezulu ngoba lungakenelisa ukuhlala kumbe ukulala loba ngecele. Luhlezi lubheke phezulu lubuka konke lokho olukubonayo lujabule. Luyisifiki usane konke kutsha kulo njalo zonke lezizidalwa oluzibonayo ziyinkinga kulo. Alwazi lutho usane.

Usane lona lumunya kunina kuphela. “Ngiyanceketha kumama zwi.” Ngokwemvelo nxa usane lolu kulento oluyisolayo luzwakala ngelizwi lalo kuphela luklabalala. Kalukhulumi phela usane yikho luzwakala ngokukhala kuphela nxa kungabe kukhona okulusolayo. Lukhula kancane kancane usane lolu luyaqala ukuhlekelela lukhangela elukubonayo. Zihamba insuku luyakhula usane kuze kufike isibanga sokuthi luhlale ngezalo izihlalo.

Lezidalwa obeluzesaba zilwethusa kuqala manje seluzazi ngoba selubona usane ukuthi lufana lazo. Selukhulakhulile seluqala lalo ukuyakwelusa izifuyo zalapha ekhaya. Luthi seziyaphuma ngibuye lazo. Endle khonale belusile abafana bafundisana okunengi. Ngokusa kwamalanga umntwana lo osakhulayo obona izinto zintsha kuye. Iyabuza imbongi ukuthi kambe ingabe ilunanzelele na lolu uhambo.

Iyaziphendula imbongi ithi cha! Abazali bayo yibo abalubonayo lolo hambo. Iyabuza ukuthi izobona kuze kube nini? Sekufika isikhathi sokuthi iphume layo imbongi itshiye amagceke lezintaba ezinde leziya. Lapha usesendleleni yakhe ayibambileyo, unina labakwabo ubatshiyile usehlangana labanye abantu abatsha lowo lalowo ubambe eyakhe indlela Isikhulile le ingane isitshiye abakwabo idinga umsebenzi yikho isithi isiyahlupheka ezweni iqamula amaqaqa idinga lapho engazithukuza khona.

Vikela umkhuhlane lo weCOVID 19 oqhubeka umemetheka. Geza izandla ngamnazi alesepa, usanethayize. Faka isayeke sakho nxa uphuma ngaphandle komuzi.

Share This:

Sponsored Links