Ukuhlaziya inkondlo

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

Imbongi nguS J Mhlabi

Isihloko senkondlo — Imvumazono yesibotshwa!

IMBONGi kule inkondlo ikhuluma ngomuntu osevuma izono zakhe zonke azenzileyo kulumhlaba. Uvuma nje ngoba usebotshiweyo ngenxa yokwenza okubi.

Usesentolongweni lumuntu njalo usemelele isigwebo esinzima esokufa lokuphila. Usenanzelele wonke amaphutha awenzayo lumuntu.

Lamhlanje usevuma zonke izono zakhe njalo usecela ukuthethelelwa nguNkulunkulu.

Esenza izono zakhe lumuntu bakhona ababemxwayisa ukuthi ukwenza kwakhe lokho kwakuzamthwalisa nzima kodwa engalaleli ekutshaya indiva konke lokho. Isibotshwa lesi siwakhumbula kuhle amazwi ababesitshela wona labo ababethanda ukumxwayisa.

“Ngezwa bethi: “Iyokhala ngomlozwi insizwa.’” “Futhi ngangisizwa besithi: “Isalakutshelwa asize sibone, sizibonele sona ngomopho.”

Lesi esingaphezulu yisaga esisetshenziswe yimbongi ukuthi lumuntu usevuma izono zakhe lokuthi usephakathi kobunzima ngoba kalalelanga izixwayiso zabantu bemtshela ukuthi kayekele ububi abenzayo ngoba buzamfaka phakathi kobunzima.

Umopho babekhuluma ngegazi ukuthi ongalaleli izixwayiso uzifaka phakathi kwengozi ezingabangela ukuchitheka kwegazi.

Bemxwayisa langezaga besenzenjalo yena lokho wakwenza iziga zeziNtandakulawula.

INtandakulawula esithi abantu ababezama ukumxwayisa bembonisa ngobubi bakhe bathanda ukulawula, ukukhuluma kakhulu.

Uyavuma lo ovuma izono zakhe uthi zonke izixwayiso ayezizwa wathi yibuciko bamaciko obuyize — kanti ngalokhu wayetshengisa ukungazi.

Usebenzisa isaga evuma lokhu sona esithi: “Kant’ukungazi yikufa — ukufa kabili!

Uyatshengisa lumuntu ukuthi usefundile ezenzweni zakhe ukuthi nxa ungazi kufana lokuthi ufile ngoba kawazi lutho ngokwenzakala emhlabeni. Usevuma lumuntu esentolongweni ukuba nguye isalakutshelwa somopho ngoba wayetshelwa engalaleli.

Lamhlanje nguye osezakhala ngomlozwi ayekuzwa kukhulunywa kodwa engakunaki lokhu.

Konke lokho kubangelwa yikuthi wadelela ababemtshela, bemxwayisa.

Wazenza isazi, isihlakaniphi. Wazenza isazi ngoba eyisomisantam’ihlongandlebe, ukhandakalithathi.

Wonke lamabizo achaza umuntu ongalaleliyo nxa etshelwa kumbe ekhuzwa isomisantamo, ihlongandlebe umuntu ogangileyo ongakhuzekiyo nxa elaywa.

Ukhandakalithathi ngumuntu oxhwalileyo, ongakhuzekiyo nxa elaywa ozenzela okucatshangwa nguye lanxa lokho kuyinto embi kwabanye abantu.

Lamhlanje lumuntu usephakathi kobunzima usesitshela ukuthi uyalikhumbula ilizwi likanina alizwa walidelela — langena ngapha laphuma ngale.

Lokhu kutsho ukuthi kalilalelanga ilizwi likanina limxwayisa. Kadelelanga ilizwi likanina kuphela kodwa kahloniphanga loyise owathi ezama ukumqondisa ngokumfaka uswazi walukhangela walweyisa. Wafulathela wahweda uyise yena efuna ukumkhuza ngokumtshaya ngoswazi.

Lamhla useluloyisa, uselufisa uswazi lukayise ukuthi aluba luyamtshaya lamhla lumqondise kodwa sekwedlula lokho.
Imvumazono yesibotshwa le isiwakhumbula amazwi emfundiso enhle ayevela kubazali bayo wona ayewenza ize, into engelancedo.

Isivuma le imvumazono yesibotshwa ngesitsho esithi: “Kanti ngeqinis’umlom’uyaloya, uyadlulisa.”

Isibona imvumazono ukuthi lokho okukhulunywa ngabantu kuyafezeka ngoba nanko babemxwayisa bethi uzafika kwamTshekula ngezenzo zakhe lezo ezimbi engakukholwa.

Namhla nanku uselapha entolongweni okulobunzima khona, ebunzimeni elindele isigwebo sokufa lokuphila.

Share This:

Sponsored Links