Ukuhlaziya inkondlo

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

P Mpofu

Ugwalo: Ugqozi Lwezimbongi

Imbongi ngu: N S Sigogo

Isihloko senkondlo: Ekwendeni

LINANZELELE bafundi ukuthi kusigaba lesi elisifundayo, kasiyo yodwa linkondlo ekhuluma ngokwenda.

Nxa kunjalo abafundi balakho ukuphosisa bahlanganise indaba zenkondlo ezitshiyeneyo bethi lokhu ngokuvela kunkondlo yale imbongi kanti kungeyomunye.

Kuqakathekile-ke ukuthi abafundi bafunde bazibale inkondlo eziphose zifanane kumbe zihambelana bazizwisise. Ngokwenzenjalo inkondlo zabo kaziyikuxubana.

Kule inkondlo imbongi isitshela ngokwenda ethi “yintubela yabantwana babantu”.

Iyasitshela ukuthi abantwana babantu laba badela amakhaya aboyise, okutsho ukuthi badela imizi yakwabo bathwale izintundu bayecela inkonzo ezizweni.

Lokhu kutsho izintombi kumbe isifazane siyasuka kwabo siyekwendela kweminye imizi kumbe kwezinye izizwe.

Nxa besiyakwenda lapho baphehlelwa izintundu singazi kumbe ngezokubaqinisa njengoba besiyahlala labanye abantu kumbe izizwe ezingasizo zakwabo.

Bayakudela konke okungasikwabo omama bakhethe ukuhlala ekubeni labantu bezizweni.

Imbongi isitshela ukuthi le inkinga yokuthi umuntu ayekhonza ezizweni yadalwa nguSomandla, uMdali, uNkulunkulu, mhla ebumbela uAdam uEva.

Siyezwa ukuthi uSomandla wadalela uAdam uEva yena owabuya wameqisa umthetho kaSomandla. Siyakufunda lokhu encwadini engcwele iBhayibhili ukuthi uEva owadalelwa uAdam wameqisa umthetho kaSomandla yena eselingwe yinyoka uSathane owathi bedle isihlahla okwakuthiwe bengasidli.

Iyalandisa imbongi ukuthi omama laba nxa bephuma besiyakwenda babona bephehlelwa izithundu emakhanda kubizwa zonke inyoka zakwabo (amadlozi akwabo) kuthiwa kaziphume zihambe labo lokhu kungoba ekwendeni kusemeveni.

Lokhu ukuthi “kusemeveni” yisitsho esiveza sobala ukuthi kunzima ekwendeni akulula. Lanxa kuthiwa ekwendeni kusemeveni kuyake kuthiwe kusekondliweni njalo ngoba abanye abesifazana bafika bahlale kuhle.

Nxa sebethe bahlala kuhle labo mama bakhohlwa labazali babo bakhule babengangenkubu. Lokhu kutsho ukuthi bayazimuka ngenxa yenhlalakahle babengangendlovu (inkubu). Nxa kuphuma yona ntokazi yomuntu isisiyakwenda kubuthane indevu lamacholo. Lokhu kutsho ukuthi kubuthana amadoda amadala,

amaxhegu, lezalukazi (amacholo) bakhulume lamadlozi akwabo kwentokazi leyo ize iphose iwukhalale lowomkhonto ogwaza umoya wakhe.

Lowomkhonto ngumoya wokuyakwenda wona othumba umoya kunye lamathumba awo. Imbongi isethulela lengoma eyayihlatshelwa yokutshadisa eyayihlatshelwa kunsuku ezedlulayo. Ingoma le yayikhuthaza ukuthi leyo ntombi eyakwenda iqinisele lanxa ingaze ithole ubunzima ekwendeni.

Nanka amazwi aleyo ngoma: “Londolozela, londozela; Silondolezel’intandane kababa,” Imbongi ithi kabalazi lelihubo abalihuba (abalihlabela) kuhube emibilini (emizimbeni) yabo.

Nxa isihlatshelwa lingoma isifazane sibonakala sesihlengezela inyembezi uze uzwe angathi kuyiwa esililweni. Kodwa imbongi iphetha ngokuthi vele injalo indlela yomendo. Kayilula.

Share This:

Sponsored Links