Ukuhlaziya inkondlo

27 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ukuhlaziya kuyaqhutshwa
Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau
Imbongi nguS N Thebe
Isihloko senkondlo — Thixo Ngipha Amandla
Uyifunde mfundi linkondlo ngoba ikhuluma indaba enkulu njalo ngoba imfitshane. Okhuluma lapha yisidalwa sikaNkulunkulu esingumuntu, okungaba nguye uThebe oyilobileyo le inkondlo elesicelo kuMdali wakhe.

Uyacela lumuntu ukuthi keze uMdali wakhe azomhlenga azomsiza kunsizi ezithile. Uthi nxa izitha zakhe zimhanqa, izono zakhe nxa zimhanqa, izilingo zomhlaba lazo nxa zimgwegwa, izinothi lazo zimhleka, ucela ukuba keze uSomandla azomhlenga.

Keze uSomandla azomsiza kuzo zonke lezi zici. Uyacela lumuntu kumbe ngithi imbongi iyacela kuMdali wayo ukuthi kayiphe amandla okuphila. Lokhu kumele ukuba aluba yisicelo sethu sonke ukuthi uMdali wethu asiphe amandla okuphila ngoba kasiziphileli. Sonke silomlandu esawudalelwayo. Imbongi lapha iyasimela icela amandla. Hatshi amandla nje kuphela kodwa amandla okuphila.

Ukuphila lokhu okucelwa yimbongi kayisikho kosuku olulodwa kodwa ukuphila lamuhla, kusasa, laphakade.

Amakholwa alesifiso sokuphila okulaphakade. Iyasitshela imbongi ukuthi olamandla anjalo nguS’makade qha. Akula omunye umuntu olamandla anjalo ngaphandle kukaS’makade idwala lakudala (elantolontolo).

Ntolontolo kutsho kudala. Siyasizwe kwezinye izibanga, uNkulunkulu, indodana ebizwa kuthiwa lidwala laphakade.

Lidwala eliphakemeyo ukwedlula amanye amadwala, kuchazwa yena uS’makade. Imbongi nxa ikhangela eceleni kwayo ibona inhliziyo zabantu abanengi zilezilonda ezidinga ukwelatshwa. Iyacela imbongi kuMdali wayo ukuthi akazilonde lezozilonda. Lapha kungenzeka ukuthi akusizilonda ekhuluma ngazo imbongi kodwa isitsho ukonakala kwenhliziyo. Zikhohlakele inhliziyo zamhlamukela uMdali wazo, ngalokho-ke zidinga ukwelatshwa nguMdali ukuze zemukeleke.

Lanxa kungacaci sobala kodwa njengoba sitshilo kuviki ezimbili ezidlulileyo imbongi ziloba zifihlile ezinye izinto ezikhuluma ngazo zingathi bhadla.

Imbongi kuyezwakala lapha ukuthi ilikholwa. Iyacela kuMdali wayo ukuthi kayilonde imiphefumulo eminengi le eduhayo. Iyacela ukuthi uMhlekazi weZulu akaduduze umoya lo okhumbula kude. Iyacela incenga imbongi ukuthi uMdali kazwele imiphefumulo eduhayo imbiza ngamabizo amanengi.

“Ududuze Mduduzi, S’makade saphakade”. Nxa ithi iyakhangela imvelo imbongi, ithi ziyaphila, ziyandiz’izinyoni zezulu. Ziyabonga, ziyaqolotsh’izinyamazana zikaMdali. Ziyathaba ziyatotoba izinanakazana zakhe. Iyacela imbongi ukuthi uMdali wakhe kamfanise lazo izidalwa zonke lezo njalo laye afundiswe intando kaSomandla. Nxa uyikhangelisa kuhle le inkondlo ingumthandazo wembongi ikhuluma loMdali wayo.

Share This:

Sponsored Links