Ukuhlaziya inkondlo

25 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

P Mpofu

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Isihloko senkondlo — Isililo somkhoba

LAMUHLA siphutshisa inkondlo le elesihloko esingaphezulu esiyiqale ngeviki ephelileyo. Okube sobala yikuthi inkondlo le imayelana lesinanakazana esithiwa ngumkhoba.

Kungcazelo esiyiphiwa ngumkhoba, umkhoba ngumuntu osetshenzwa ngabathakathi okwenza ukuthi abantu ngokwemvelo yabo bathi ufile kanti kwelabathakathi kafanga, uyaphila.

Abathakathi bayamvusa umuntu esebekiwe emangcwabeni bamenze aphile. Kukhona abathakathi abamenza khona ukuthi lanxa esephila emhlabeni abantu bayabe bengasamboni ngoba esevaliwe lokukhuluma kuthi lanxa ubemude uyafinyezwa abemfitshane njengoba lo umkhoba usitshela ukuthi wona wafinyezwa wabangangomuthwa.

Ulimi lwakhe lwatshwabhaniswa ukuthi angaze akhuluma okucacayo. Uyaqhubeka wabhenyiswa isikhuni sona esahle samkhoba.

Esekhotshiwe-ke lumuntu uthi wazibona izifiso zakhe zichitheka. Waphendulwa umkhoba kwathi ngaleyomini efika kulelozwe watshona elusiswe isambane.

Sasizwe abantu bekhuluma ukuthi isambane yinzomba yabathakathi. Nanku lo umkhoba usuveza ukuthi usufikile kulelozwe watshona welusiswe sona sambane.

Nxa ulandisa ngaloludaba olulusizi kangaka wehlisa inyembezi ukhala uze uthi inyembezi zilamawala ezikhuza ukuze zime alandisele umntaka malumakhe lolo daba.

Njengoba satsho ngeviki ephelileyo, uzondile kakhulu lumuntu osenziwe umkhoba aze asongele lowo mfazi owamupha ikhabe eliyilo elabangela ukufa kwakhe ukuthi bazambona abalamehlo.

Inkulumo enje kayinhle ngoba iqukethe okukhulu, umuntu esongela isitha sakhe ukuthi lanxa senelisile ukumenza lokho esimenze khona kodwa laso sizafika ekucineni okunjengokuthi lapha uthi laso sizakufa kuphela sithwale nzima njengaye.

Sekumele udle lumkhoba uthi yeza inyama yomuntu ngodiwo. Kudliwa inyama zabantu abafileyo kwelemkhoba.

Uyaphambili umkhoba uthi isibuyile leyonyama kwathiwa kawuzitike okutsho ukuthi kawuzidlele uqinise amabhawudo okuyikuthi uqinise umzimba.

Yayinqunu leyo nyama ingela sawudo lokuyenza idleke phela. Kawuzange ukulalele lokho owawukutshelwa yikho ethi, “Ngephulela’ukhun’endlebeni; -“. Umkhoba uthi esenze njalo labo bathumbi bakhe abathakathi bahlek’usulu, bambambathana ngawo.

Lanxa behleka usulu umkhoba uthi kawuzange ubalalele. Wakutshaya indiva lokho, “Ngafak’umunwe endlebeni.” Indlala kwaba yiyo ekhuluma lalo owayesekhotshiwe imtshela ukuthi isigcino nguye luphela. Bakloloda abathakathi ababemthumbile bethi, “Uyavuka’avunule”.

Langakusasa uyasitshela umkhoba ukuthi abathakathi labo beza begebha inyama yomuntu owayeseqede iviki efile. Inyama leyo yayisibolile njalo isilukhuntu okutsho ukuthi yayisikhunte kakhulu.

Njengoba yena mkhoba lowo wawusutshengisa ukukhetha ukuthi udlani abathakathi bamnika ibizo bathi ngumakhethese.

Sizwa bekhuluma lomkhoba wabo bethi, “Makhethese dlan’ukhafule.” Kwakungasela ongakwenza umkhoba ngoba wawusulambe kakhulu. Umkhumbu uthi esiswini layikhalela leyonyama ithumbu elilambileyo.

Umkhoba uthi leyo nyama eyayisibole okwedlulileyo wayenza into ezilayo okuyikuthi wayidla okwamagama wayiqeda.

Wayidla kakhulu lesisu sawo samhlangula wayidla waze wayivungula. Kodwa ngokwenzenjalo wayifunda ivaliwe, ngoba waqhubeka uthwele nzima.

Kuthiwa zelamana izinsuku ukhonapho umkhoba lowo waze waphiwa umsebenzi webusuku lapho abathunywa khona ukuyacathama edwaleni ukuze batshaye uDube evela etshwaleni.

Njengokwenzakalayo ngezikhathi ezinengi esiNtwini nxa umuntu etshaywa yizinto ukhuza amadlozi akwabo. Kwabanjalo ngoDube wathi ekubona okuyimikhoba lokho wawakhuza amadlozi akwabo abachela baze babaleka. “Asichela saze sacel’ezinyaweni.”

Yabaphunyuka ezandleni inyama yabathakathi. Mamo! Sekwenzakale lokho kuthiwa abathakathi balugaxa uswazi emhlane wendoda (wemikhoba) lwakhala lwabubula uswazi abathakathi betshaya leyo mikhoba eyayehlulwe ngumsebenzi.

Share This:

Sponsored Links