Ukuhlaziya inkondlo

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

P Mpofu
INKONDLO le imumethe usizi, lapho omunye umfana, waphiwa ikhabe ngomunye umfazi walidla kanti sekuyikufa kwakhe ekuboneni kwethu abantu, kodwa kubathakathi wayengafanga elalisiwe nje ukuze avuswe emathuneni enze umsebenzi wobuthakathi esengumkhoba. Uyalulandisa-ke usizi aphakathi kwalo lumfana njalo siyavezelwa imigqa enziwa ngabathakathi.

Umfana lo ululandisa kuhle udaba lwakhe kusukela ekuqaleni kwalo sanganekwane. Uthi kwathi ngenye imini elusile omunye umfazi wambizela ikhabe. Walimofuza (walidla ngobugovu) lelokhabe echelesile engacabangi lutho olubi. Nxa esekhumbula emuva uthi wayengamelanga athabe lowo mfana.

Umzwangedwa wakhe lawo kukhanya wawumtshela ukuthi angalidli lelokhabe kodwa yena wawudelela.

Elokufa lalimnyenyezela ukuthi kaqaphele angalidli lelokhabe.

Eselidlile ikhabe lelo wahle wagula wavuvuka waba ngangomkhomo wona esiwaziyo ubukhulu bawo. Wahle wafa ngokwazi kwabantu ukuthi isidumbu sesehlukene lomphefumulo. Uthi wayikhafula impilo ngomlomo umfana, wakubona ukufa, wafa ebonga. Ubonga ukufa lokho nje kungenxa yokuthi wayesekubona kungcono kulobuhlungu ayebuzwa ngenxa yetshefu ayeseyidlile. Njengenjayelo esefile lumfana abantu baphuma ngobunengi emizini yabo besiya esililweni.

“Zagelez’ indlela zisiy’ esililweni, Ngayiphundl’ inkotha ngisiy’ emalindeni.” Lokhu kutsho ukuthi bakhala abantu besiya emfeni yakhe lumfana wayiphundla inkotha esesiya emalindeni (emathuneni, emagcwabeni) esesiyabekwa phela.

Esebekiwe emathuneni uthi walifica inqina labathakathi, lenza uphondo wazibona esephakathi kwabo abathakathi labo. Lokhu kuveza sobala ukuthi esefile wahlangana lexuku labathakathi lona elenza uphondo angathi liyazingela kumbe liyalwa lamfaka phakathi ukuthi angabi lethuba lokubaleka.

Lowo mthakathi owayemthumbile uthi wamkhangeza imfundankwelo: lokhu kumbe kwakusenzelwa ukuthi laye ahle afunde ubuthakathi ngoba abafana nxa befundiswa ukutshaya ukhwelo balunyiswa ngemfundankwelo.

Lapha umthumbi wakhe engabe wayemfundisa khona ukuthakatha. Kusenzakala lokhu umfana uthi inengi labathakathi lawukhonza umlilo wekhanka lilibhana. Lowo owayemthumbile wathi kayifake leyo mfundakhwelo emlonyeni ifunde ikhwelo.

Eseyifake emlonyeni leyo mfundakhwelo ukuthi imfundise ukhwelo umfana uthi yaluma ulimi lwatshwabhana, wathi ukubonile. Nxa selutshwabhene ulimi lokho kutsho ukuthi wayengasoze enelise ukukhuluma kuhle futhi aluba ethole elinye ithuba lokuphila. Lanxa wayesekhulile emude uthi wafinyela wabangangomuThwa, abantu labaya abafitshane. Sekunjalo umfana uthi wabhenyiswa isikhuni sona sahle samkhoba. Wahle wabangumkhoba.

Ngalokho-ke zonke izifiso ayelazo uthi wazibona zichithwa. Uyaqhubeka esitshela ukuthi waphendulwa umkhoba, ngaleyomini efika kulelozwe lemkhoba. Uthi watshona elusiswe isambane phezu kwesilozwe.

Isilwane sasizwe bethi yinzomba yabathakathi. Lubuhlungu loludaba ngoba uthi nxa elulandisa lumfana zehle izinyembezi. Uzwakala ethi, “Wenyembez’ elewala akume — Kengilandisel’ umntakamalume”.

Uzondile lumfana aze asongele lowo mfazi owamfaka kulesi simo ukuthi bazambona abalamehlo. Umfisela ukuthi awelwe ngokubi ngenxa yento amenza yona. Sizayiphetha kuviki ezayo linkondlo.

Share This:

Sponsored Links