Ukuhlaziya inkondlo

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi
Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu
Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

Imbongi nguS Y Nkiwane
Isihloko senkondlo — Isizw’esiNsundu Saphiwa

IMBONGI kule inkondlo idumisa isizwe esiNsundu ngesiphiwo esilaso esasiphiwa nguMvelingqangi, uNkulunkulu. Isizwe lesi saphiwa isiphiwo esihle kakhulu esizijabulisa ngaso. Imbongi ibona lesi siphiwo ngelihlo lengqondo. Ikubona njengento ekhatshana lokhu imbongi.

Iyabuza imbongi: “Kuyini lokhuya engikubona kunzonzobele Emsamo wemkhumbulo kaZulu?” Kukhona okuhle imbongi ekubona ekhanda kumbe kungqondo yabantu abaNsundu.

Lokho okubonwa yimbongi emkhumbulweni yabantu abaNsundu kunzonzobele. Into enzonzobileyo ngethuleyo kakhulu kodwa ukuthula lokho kungasikuthi kuveza ubuthutha lokho. Iyabona imbongi ukuthi kukhona okuhle engakuthola aluba ingathola imbemba (ihloka elibukhali) ivule (isibukule) kukhanda elimnyama lelo. Ilesifiso sokubona okuphakathi kwekhanda elimnyama lelo okutshengisa inhlakanipho ekulo. Konke lokhu imbongi ikubona ngelihlo lengqondo.

Ikhumbula ngensuku ezadlulayo imbongi ize ithi, “Nxa ilihlo lami lingangikhohlisi, Ngiyakubona konke ngelihlo lengqondo, Uzangivumela lawe, isizw’esiNsundu saphiwa. Inkinga esilayo sizofika kulelibanga yikuthi kungani imbongi iqinisekisa njalo igcizelela ukuthi isizw’esiNsundu saphiwa? Bufakazi bani esibuphiwa yimbongi? Imbongi isekela umbono wayo wokuthi isizwe esiNsundu saphiwa ngoba betshaya iziginci kamnandi. Iziginci lezi imbongi izibiza ngokuthi zimbambonzikaSathane.

“Nampaya abafana bentuthuko — Begon’ imbambo zikaSathane, Beziqumbaqumba kamnanjana, Ngisukume ngijik’ iqolo”. Nxa abafana sebezitshaya iziginci (incingo) lezo uze asukume agide, ajike iqolo, amazwane lawo ngapha aze akhothe izithende esithi isimanjemanje njalo esaziwa ngokugida. Ngalokho-ke iyakufakaza imbongi ukuthi oqotho isizwe esiNsundu saphiwa. Saphiwa ekutshayeni iziginci kunye lasekugideni.

Imbongi ithi izwa injabulo enkulu kuze kuthi kayifake ulimi endlebeni nxa omunye wabahlabeleli bakudala owayelodumo kwele South Africa uReggie Msomi esesendleleni esiza ukuzohlabela etshaya iziginci koBulawayo. Kuthiwa lumhlabeleli wayevuthela uphondo lwenyamazana engaziwayo ngephimbo lalolophondo. Lobo bungcitshi buka Reggie Msomi imbongi ithi buyikhumbuza eGoli yona ingakwazi.

Ngalokho imbongi iyaphinda njalo ithi, “Ngiqinisile, isizw’ esiNsundu saphiwa.”

Ngemkhumbulo yembongi kasuReggie Msomi yedwa owayesiza ukuzotshaya iziginci yedwa koBulawayo.

Nangu usitshela ukuthi Izintombi Zesi Manje Manje ziyeza. Zazisiza lazo kwelikaMzilikazi kaMatshobana; Zazisiza lendaba. Izintombi Zesi Manje Manje ngelinye iqembu labahlabeleli besifazane ababedumile khonale kweZansi Afrika (South Africa). Iyabuza imbongu ebantwini jikelele ukuthi, “Wawukhona na mhla zikhal’ isilil’ esingelanyembezi?”

Lokhu kutsho ukuthi zahlabela zagida kwabanzima. Imbongi ikusekela ngehaba nxa isithi, “Kwanyikinyek’ amathamb’ abafayo phansi komhlaba, AkaMzilikaz’ avuka aqotshama phezu KweNtumbane.” Lokhu kungabe kusitsho ukuthi Izintombi Zesi Manje Manje zagida zavusa usinga ebantwini bakhumbula amakhosi abo afayo oMzilikazi. Imbongi ithi kungcono ukuzibonela izinto kulokutshelwa.

Nxa utshelwa kawutshelwa konke ngoba lowo okutshelayo uyathi khamfukhamfu aqumaqume indaba etshiya okunye kodwa nxa uzibonele uyazi konke akula okusilelayo. Iphetha lesi isigaba ngokugcizelela ukuthi isizwe esiNsundu saphiwa. Iyaphambili imbongi isinika omunye njalo umhlabeleli owayelodumo kweleZansi Afrika owayebhonga kakhulu nxa ehlabela imbodlomani uMahlathini.

“Nang’ebhong’egomel’uMahlathini; Kuze kukhithik’ insikiz’ emdulini”. Ungazizwa ingoma zikaMahlathini uzavumelana layo imbongi ukuthi wayebhonga okwamagama.

Imbongi isitshela ukuthi ngenye imini kuhlabelela uMahlathini kwaze kwasukuma isalukazi esasiluphele singasela mazinyo, “imihlathi ibuzana amavuko”, safinyeza izidwaba singasadlanga nkotshana, saqhuqha kutshisa singethukile, okutsho ukuthi laso sagida siqhuqha kunjalo saze sathi, “Kugug’ othandayo.” Imbongi ithi, “Ngiyakutshela wena, isizw’ esiNsundu saphiwa.”

Share This:

Sponsored Links