Ukuhlaziya inkondlo

27 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Ukuhlaziya inkondlo

uMthunywa

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa
Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu

Ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau

Imbongi nguN S Sigogo

Isihloko senkondlo — Uthi Sithini Kuwe?

INKONDLO le imayelana lento elusizi, ukufa, ukufa kwabantu ikakhulu. Imbongi iyakubuza khona kufa lokhu ukuthi kuthi bethini kukho lokhu kufa abantu. “Uthi sithini kuwe?” Isihloko senkondlo le singumbuzo okutsho ukuthi ukufa lokhu kuyadida imbongi kunye labanye abantu okwenza ibuze imbongi ukuthi pho bathini kulokhu kufa? Ayikuqedisisi ukwenza kokufa imbongi.

Angikuqedisiseki nje ukufa lokhu ngoba kugcwele umhlaba wonke, akukho lapho okungekho khona. Imbongi isikufanisa lesilo esimaphikophiko esindiza sigcwale umhlaba wonke. Ofundayo lapha uba lomfanekiso wenyoni enkulu elamandla ephapha ngesikhatshana igcwale umhlaba wonke. Ukufa lokhu njengoba kundiza kugcwale umhlaba wonke kufikela bonke abantu bengakunxusile. Akula lapha okungafiki khona ukufa.

Sekungene emizini yabantu kunganxuswanga, akufiki ngokuhle. Imbongi ithi nxa kuthe kwafika kubathathela (usamuka) ingane zabo kanye lezifuyo zabo. Ukufa lokhu qaphela ukuthi kubulala abantu kanye lezifuyo zabo kubatshiye beyangekile.

Ngenxa yalokhu iyabuza-ke imbongi isithi, “Uthi sithini kuwe?” Sokulethe ububi obukhulu ukufa lokho. Nansi imbongi iyasilandisela ukuthi ukufa lokhu sekwathatha amaxhegu akibo. Ogogo labo sokwabathatha kwabatshiyisa indondolo abehamba ngazo.

Akula owayevuma ukuthi ukufa kumthathe ngoba imbongi isitshela ukuthi ukufa lokhu kwathatha amaxhegu, kwatshiyisa izalukazi indondolo zazo kubabamba ngamandla bonke labobantu kungela owayevuma. Bonke babesala. Okutshengisa ukuthi babesala lababantu kuthiwa kwabahudula kwehla labo kwayababonisa koZwi.

“Wabahudula wehla labo wayababonisa koZwi.” Lapha sibona ukuthi ukufa kwabadonsa labobantu besala kwabasa ekufeni lapho abathula khona.

Nxa umuntu esefile kasela kukhuluma. Imbongi ikwenza samuntu njalo ukufa lokhu nxa isithi kwabahudula abantu laba kwabasa koZwi. Sekungathi basiwa kumuntu okuthiwa nguZwi labobantu kanti hatshi kwabasa ekufeni lapho okungasakhulunywa khona kodwa sekuthule zwi.

Sasizwe nxa abantu behlonipha ukuthi asebefile kuthiwa sebethule kodwa besitsho khona ukuba sebefile. Imbongi isebenzise yona inhlonipho nxa isithi koZwi ingathi bhadla ukuthi ekufeni.

Umbuzo ulokhu ukhona, imbongi ibuza khona kufa ukuthi, “Uthi sithini kuwe?” Iyaluveza mgceke usizi oselukhona emhlabeni ngenxa yakho ukufa lokhu okwezayo emhlabeni. Imbongi iveza ukuthi lamhlanje sizintandane, abantu asebafelwa ngabazali okungathi ngabantu abamila phansi.

Konke lokhu imbongi ikuveza sobala ukuthiwa yikho ukufa ekwenza samuntu ethi, “Senziwa nguwe Kufa.” Iyaphambili imbongi ithi ukufa lokhu kusa kucola abathakathi okuyikuthi kusebenzelana labathakathi bona abasebenza ukubulala abantu.

Imbongi ithi khona ukufa kucola abathakathi okuyikuthi kubapha amandla abathakathi. Iyakubuza-ke imbongi ukuthi njengoba sokwababulalela ogogo labokhulu bazakwethelwa ngobani inganekwabo ngolimi lwakibo? Kuyaziwa esiNtwini ukuthi ogogo yibo abethela abazukulu izinganekwane, ngakho-ke nxa sebefile akusela ozakwenza lowo msebenzi.

Share This:

Sponsored Links