Ukuhlanzeka kuhle engulubeni

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
Ukuhlanzeka kuhle engulubeni Ingulube yisifuyo esifuna ukudla njalo akumelanga zizidingele ukudla kwakhona, kumele zinikelwe endaweni enhlanzekileyo ukuze zingabi lomkhuhlane

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI sebexwayiswe ukuba bagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze zingahlatshwa yimikhuhlane.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Production Specialist uveze ukuba ingulube kumele zinakekelwe ikakhulu ekudleni, zingadli ingcekeza.

“Ingulube yisifuyo esifuna ukudla njalo akumelanga zizidingele ukudla kwakhona, kumele zinikelwe endaweni enhlanzekileyo ukuze zingabi lomkhuhlane. Kumele zidle kabili kumbe kathathu ngelanga nxa zingelamidlwane njalo zithole amanzi okunatha amanengi.

“Linganiki ingulube ukudla okonakeleyo kumbe okulamaphepha, zilakho ukukudla zigule. Umfuyi kumele angaziphi imbhida yodwa kumbe utshani bodwa, kumele zithole lokudla kwazo ukuze zinone,” kubika uMnu Muzunde.

Uqhubekele phambili echaza ukuba ingulube kumele igeziswe ukuze ingagigqiki edakeni.

“Ingulube kumele zigeziswe ukuze zinganamathelwa yizibungu njalo ukuzigezisa lokhuyana kwehlisa amathuba azo okutshiselwa.

Lapho ozigezisela khona kumele uvule umgelo wokuthi amanzi ahambe phandle ukuze kungabi lodaka esibayeni.

Kumele zithole ukudijiswa ukuze imikhaza kumbe ezinye izibungu ezingadala umkhuhlane zife,” kutsho uMnu Muzunde.

Ekhuluma lentatheli uchaze ukuba abafuyi kumele baqakathekise ukuhlanzeka kakhulu nxa befuya ingulube njalo bengavumeli wonke umuntu angene esibayeni.

“Emnyango wesibaya kumele ufake amanzi alomuthi (footbath) ukuthi nxa ungena uqale udlule ugeza khona lezicathulo zakho ukuze ungangeni lemikhuhlane ethwalwa yizibungu.

Nxa ulezivakatshi ungazivumeli zingene esibayeni, nxa befuna ukungena abaqale bahlambe lokhu kwehlisa amathuba okuthi zihlaselwe ngumkhuhlane.

Ungavumeli ingulube zihambe phandle kwesibaya, zilakho ukuthatha imikhaza phandle,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links