Ukugcina izimvu

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Ukugcina izimvu

uMthunywa

UKUFUYA izimvu kulula kabi njalo kulakho ukukulethela inzuzo enhle nxa uhlele kuhle indlela ozigcina ngayo endaweni yakho. Izimvu yizifuyo ezizithuleleyo, ezingeladlakela njalo ezilemisebenzi eminengi egoqela ukusipha inyama lakwezinye izikhathi uchago.

a. Izimvu zincinyane njalo kazihluphi ukugcina uma siqathanisa lenkomo, amabhiza kanye lengulube.

b. Kazidingi amadlelo amangalisayo; ziyazidlela utshani nje kanye lokhula.

c. Umquba wazo uyavundisa umhlabathi. Ulakho njalo ukutshintshanisa indawo olima kiyo lendawo izimvu zakho ezidla khona. Lapho okuke kwaba ngamadlelo ezimvu kuba yinsimu enhle elomhlabathi ovundileyo.

d. Izimvu yizifuyo ezichumeleyo njalo ezifundiseka lula umthetho. Zilakho ukufunda ukuthi nxa uzibiza zibuye, ukuthi zikulandele lokuthi zime nxa uzitshele ukuthi zenze njalo.

e. Azidingi indawo enkulu. I-acre elilodwa lilakho ukugcina izimvu zakho ezithe xaxa.

Uma ufuna ukuqala ukufuya izimvu, khumbula ukuthi banengi abantu asebagcina izimvu ukuze bathole inyama, uchago, iwulu okweminyaka eminengi kakhulu. Izimvu zilabo ubuhle bazo bunengi obenza zibe yisifuyo esilula ukufuya.

Share This:

Sponsored Links