Ukudabuka kwamatamatisi

25 Jun, 2020 - 00:06 0 Views
Ukudabuka kwamatamatisi Amatamatisi adabukileyo

uMthunywa

UKUDABUKA kwamatamatisi ngolunye uhlupho ekulinyweni kwamatamatisi. Kayisiwo mkhuhlane kodwa yisimo. Isimo lesi singaphambanisa ukuthengwa kwawo, njalo kungehlisa lohlonzi lwawo okucina kubangela ukwehla kwenzuzo.

KUYINI OKWENZA AMATAMATISI ADABUKE?

Yisimo esibangelwa yindlela akhula ngawo. Amatamatisi angadabuka ngenxa yokuba isilimo kasitholi amanzi kumbe nxa singathelelwa kakhulu. Lokhu kubangela ukuthi amatamatisi athole amanzi masinyane. Ingaphakathi yetamatisi yiyo emunya amanzi amanengi okubangela ukuthi likhukhumale masinya. Isikhumba setamatisi siyabe singasenelisi ukumelana lakho okuyikho okulenza licine lidabuka.

KUVIKELWA NJANI UKUDABUKA KWAMATAMATISI?
Ukwembosa izilimo ngotshani, amahlanga loba ngamahlamvu ukuze kwenqatshelwe ukulahleka kwamanzi.

Thelela izilimo zakho ngendlela efananayo

Kumele ufake isilinganiso sefethalayiza esifanayo

Okuqakathekileyo yikuthi itamatisi lakho lingoma, lithelele ukuze lingafi. Ukuthelela kakhulu sikhathi sinye kwenza licine lidabuka. Nxa izilimo zakho zingavele zivuke ngemva kokuswela amanzi, kancane kancane qala uluhlu lokuthelela.

Share This:

Sponsored Links