Uncategorized

Ukhunga injuzu ngeziwiji owanyamalalelwa yindoda

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ukhunga injuzu ngeziwiji  owanyamalalelwa yindoda

uMthunywa

Gladmore Ncube

KULENINA leMtshabezi okubikwa selileminyaka embalwa linika injuzu iziwiji njengendlela yokucela injuzu eyathatha umkalo ukuthi imxolele aphenduke ekhaya.

Inina leli, uTshepiso Mnkandla linika injuzu iziwiji nje ngoba lanyamalalelwa ngumkalo owathathwa yinjuzu waselaywa ukuba ayikhunge ngeziwiji ekuloba yisiphi isiziba acabangela ukuthi singabe silayo nxa efuna umkakhe aphenduke.

Kukholelwa ukuthi umkaMkandla wathathwa yinjuzu kweleSouth Africa.

Intatheli ikhulumisane loNkszn Mnkandla ngaloludaba obikele iphephandaba ukuthi wahamba kusangoma esikhulu samtshela ukuthi ukuze umkakhe aphenduke ephila kumele akhunge injuzu ngeziwiji.

“Umkami wathathwa yinjuzu eminyakeni emibili eyedluleyo kweleSouth Africa. Kwangihlupha kakhulu lokhu ngahamba kubosiyazi.

“Ngafika ngatshelwa ukuthi umkami uzaphila njalo uzaphuma eyisangoma ngingalandela imikhuba abangitshela yona. Kwathiwa kumele ngihambe emadamu alenjuzu kumbe okucatshangelwa ukuthi zikhona ngifike ngikhunge ngeziwiji.

“Lokhu kwathiwa ngikwenzela ukuthi umkami ngimthole njalo kumele ngikhunge kasikhombisa ngomnyaka ukuze ngimthole.

“Lokhu ngaqala ngingakuthembi kodwa ngangikwenza nje ngoba ngifuna ukuba lomkami nje. Okwakhathesi sengilethemba lokuthi ngizaphinda ngihlangane lomkami ngoba ngihlala ngimphupha esithi ngibekezele uyeza,” kuchaza Nkszn Mnkandla.

Intatheli ikhulumisane lengcitshi kwezamasiko uMnumzana Pathisa Nyathi ngaloludaba othe endulo vele zazikhungwa injuzu nxa zithethe abantu ukuze babuye bephila.

“Esintwini sakithi injuzu besizibiza ngokuthi ngoMaMlambo njalo bezibathatha abantu zibagcine ngaphansi kwamanzi. Vele besikholwa ukuthi kulomunye umhlaba ngaphansi kwamanzi.

“Bezithi nxa zingathatha abantu kuthiwe abantu akumelanga bakhalelwe ngoba bengakhalelwa bayaphuma sebefile. Okunye njalo bekumele kukhungwe ukuze umuntu lo othethweyo aphume ephila njalo elamandla okuba yisangoma loba yinyanga enkulu,” kutsho uMnu Nyathi.   

Share This:

Sponsored Links