Uncategorized

Ukhetsha ‘inkomo’ etshiya umfazi

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views
Ukhetsha ‘inkomo’ etshiya umfazi

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULENDODA elomkayo ehlala eMhangura esiveze sobala ukuthi iyatshiya umkayo iyezithokozisa lenkomo ethi lokhu ikwenza ngenxa yemimoya ethunywa yizitha zakhe.

UClayton Jonasi oleminyaka yokuzalwa engu-31 ohlala epulazini lakuqala eChiware ulivumile icala lakhe ngesikhathi ebuzwa ngumantshi uChristine Nyandoro esetheswa icala lokubhinya inkomo.

UJonasi ubengumelusi wenkomo zika-Emily Zimuto ngesikhathi esenza icala leli.

Umantshi uNyandoro ubike ukuthi uJonasi kumele ayehlolwa ingqondo ngodokotela ngoba isizatho asiphayo sitshengisa ukuthi ngumuntu olengqondo ezingahlangananga kuhle.

UJonasi uthe akusicala lakhe ukubhinya inkomo ngoba kwenziwa yimimoya yabantu abamzondayo.

“Lami nginje angikwazi ukuthi kwenzakalani ngize ngibhinye isifuyo lesi kodwa ngilesicelo ngomusa kaNkulunkulu ukuthi inkundla ingizwisise ukuthi isenzo lesi ayisikho kuthanda kwami.

“Ubaba engakabhubhi wake wabhoda lami kubosiyazi ezama ukuthi ngikhitshwe imimoya le.

“Lingibona nginje, unkosikazi ngilaye endlini kungakho kuyini kambe engangikufuna enkomeni, ngiyakudinga ngiyakuswela ngoba umkami muhle sibili, akula ngitsho engikusolayo kodwa ngenxa yemimoya le ngenza ihlazo.

“Isicelo sami ngesokuthi laye umkami angixolele,” kuchaza isibotshwa lesi.

Umtshutshisi walelicala uEugine Moyo ubikele inkundla ukuthi mhlaka 17 Ncwabakazi ngezikhathi zemini enkulu uJonasi wahamba esibayeni senkomo zikaZimuto njengenhlalayenza.

“Efika esibayeni, uJonasi wathatha enye inkomo wayayibophela ecingweni lwesibaya andubana ayibhinye,” kuchaza umtshutshisi uMnu Moyo.

Icala leli lavela ngemva kokuba uNgwarai Zimuto loRudo Tsikisai bemkhande esenza icala leli.

Laba bobabili basuka bayamangala lindaba emapholiseni enkambeni eMhangura okwabangela ukubotshwa kukaJonasi.

UJonasi ukhangelelwe ukuphenduka enkundleni ngemva kwesikhathi esincane njalo uzathonisiswa evela ngekhaya.

Share This:

Sponsored Links