Ukhankasela ezomdabu uMkhankaso wamajaha

05 Mar, 2015 - 17:03 0 Views

uMthunywa

NGESIKHATHI inengi labadlali bakuleli ligijimisana lemidumo yesimanjemanje, kulabanye abadlali lamaqembu akhetha ukubambelela emidlalweni yesintu. Injongo yenengi yalababadlali iyikulondoloza imvelaphi lamasiko abantu abansundu ukuze angatshabalali ngenxa yokuguquka kwezikhathi.

Kuliviki iphephandaba likazulu lilethulela elinye lalamaqembu, elizibiza ngokuthi uMkhankaso wamajaha. Ungazi okunengi ngeqembu leli eliqhunsa liseFolosi ngokubala ingxoxo elandelayo phakathi kukaKhangelani Mlotshwa

(KM) olilunga lalo loNdumiso Sibanda, intatheli kaMthunywa.
Ungasithi fahlafahla ngembali yeqembu loMkhankaso wamajaha?

KM: Iqembu labunjwa edolobheni leVictoria Falls ngomnyaka ka1993. Umsunguli walo nguDennis Nkomo yena owasuka kuqembu leBlack Umfolosi. Okwakhathesi lilamalunga angu-15 abalisela phakathi kwabanye, uKhangelani Mlotshwa, uThokozani Dube, uChief Ndebele, uSiduduzo Ndlovu, uZibusiso Ncube, uElliot Ncube, uKhawulani Ncube, uRichard Zulu kanye loElphas Ncube.
Lenza mihlobo bani yemidlalo njalo kungani lazibiza ngoMkhankaso wamajaha?

KM: Sicula umdumo we-Acappella kumbe imbube sibuye sitshaye lemigido ethi, isitshikitsha, umtshongoyi kanye le-Zulu warfare. Iqembu lethu alilamalunga esifazana kungakho sazipha lelibizo.
Yiphi imikhosi edumileyo eselake laqhunsa kuyo njalo yibaphi abanye abadlali eselake lasebenzelana labo?

KM: Sesake saqhunsa kumncintiswano yeChibuku Neshamwari kanti sesake sanqoba kabili kumncintiswano lo esabelweni seMatabeleland North. Siyasiqhunse njalo lasemkhosini weShangano Arts Festival kanye lomkhosi wokwabelana ezamasiko owawuqoqwe ngumeli weBotswana kuleli. Ngomnyaka ka2013 saba ngelinye lamaqembu aqhunsa emkhosini weUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO) owaqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls. Sesake sasebenzelana labadlali abanengi abagoqela uJah Prayzah, uAlick Macheso, uSlizer, uSulumani Chimbetu, iMbira Dzenharira kanye labanye abadlali bakweleBotswana.
Lizizwa njani ngokuqhunsa sitiki sinye labadlali laba obaqambayo njalo lafundani kubo?

KM: Kuyasijabulisa kakhulu ukukokotsha sitiki sinye labadlali laba ngoba bengabantu abahlonitshwa kakhulu kwezemidlalo. Kuyasiphakamisa kakhulu njalo sifunda okunengi kubo.
Njengoba liqhunsa umculo womdabu, ngesikhathi inengi labadlali seligijimisa imidumo yesimanje, umphakathi uwamukela njani umsebenzi wenu?

KM: Siyasuthiseka ngokwamukelwa komsebenzi wethu losekelo esiluthola kuzulu ngoba kunguye osimema ukuthi siyeqhunsa ezikolo, emitshadweni kanye lasemadilini abo.
Alikaze lifise yini ukuqhunsa imidumo yesimanjemanje?

KM: Isifiso sikhona kodwa inkinga esihlangana layo yikusweleka kwemitshina yokucindezela ingoma zamakatali. Aluba singathola usekelo lolo, singahwatshwa uluju lwendlebe.
Ngokubona kwakho inzuzo eliyithola kwezemidlalo iyalenelisa, kuyaphileka ngayo?

KM: Kuyaphileka kodwa kulobunzima. Obunye balobubunzima bubangelwa yinhlanganiso esimelayo yona engenzi umsebenzi wayo ngendlela. Ivumela abadlali abasakhulayo ukuthi bamukele imali ezincane kakhulu okucina kubangela ukuthi abantu bamahotela basiqilibezele ngoba besazi ukuthi singala lezo mali ezincane bazathatha abadlali abasakhulayo bayeqhunsa emicimbini yabo.
Lenelisa njani ukwaba isikhathi phakathi kwemisebenzi yenu, ezemidlalo kanye lezimuli zenu?

KM: Kunzima khona kodwa siyazama ukuthi kungabi lokunye okucina kuthathela okunye isikhathi. Kuyeneliseka khona.

Share This:

Sponsored Links