Uhlelo

17 Aug, 2023 - 00:08 0 Views
Uhlelo

uMthunywa

Lesi sekuyisikhathi sokuthi labo ababhala imihloliso yokuphetha umnyaka sebelungiselela ngobuqotho. Ngalokho-ke kuyimfanelo lathi lapha siphinde ezinye izihloko zohlelo ezingathi ziyabaphica abafundi abanengi.

Khona kuqakathekile ukuthi abafundi babone ukuthi baphinde zonke ingxenye zohlelo lwesiNdebele ngoba ukungazwisisi ezinye ingxenye kwenza umfundi angaphumeleli kuhle kusifundo sesiNdebele.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafunde njalo baluzwisise uhlelo. Ukuze uphumelele kusifundo esithile kumele wenze kuhle kuzo zonke ingxenye ingatsha zaleso sifundo. Bafundi hlalani likhumbula izigaba zamabizo ngoba lonke uhlelo lwamabizo lugxile kuzo izigaba. Kulendlela ezimbili ezacandwa nguDoke loMeinhof.

Nantu uluhlu lweziqalo zamabizo ngendlela kaMeinhof. Kodwa kasikhumbule ukuthi ngendlela kaDoke iziqalo zamabizo ziyisitshiya ngalombili kuphela. Lezi zifakwe ubunye lobunengi kusigaba sinye kanti eyokuqala ekaMeinhof yehlukanisa ubunye lobunengi kuzigaba zabo. Izigaba 1. um(u) 2. aba-abe, 1(a) u- (2a) o- 3. um (u) 4. Imi- 5. Ili- 6.ama- 7. Isi- 8 izi- 9 iN 10 iziN- 11 ulu- 14. ubu- 15. uku-

Nxa selisazi lokhu-ke bafundi yikho okumele liyephambili lize lifike ekuthini uyini uSobizo. Khumbulani ukuthi uSobizo angithi ibizo ugoqela ibizo lesabizwana.

Sekunjalo selingaphendula umbuzo othi liyini ibizo? Ibizo ligama lento ekhona ebonakalayo lephathekayo kanye lalokho esingakuboni ngamehlo lalokho esingekuthinte ngezandla zethu kodwa esaziyo ukuthi kukhona. Izibonelo: inja umfana, ilitshe, ukukhanya, umoya.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds